Kompensasjonsordninger

Aktive ordninger

Kompensasjonsordning til kultursektoren. Frist 15.09.

Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Kulturrådet.

Kulturdepartementet meldte den 12. mai at kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet til også å gjelde tap og merutgifter for underleverandører, f.eks. leverandører av lyd, lys og scene fra 1. mai. Videre skal ordningen forlenges til ut august.

Den 19. august meldte Kulturdepartementet at kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører skal videreføres ut året, men at den fra 1. oktober vil bli trappet gradvis ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober skal det etableres en ny stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren.

Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet (forskriften § 10).

Les mer på Kulturrådets hjemmeside. Søknadsfristen er satt til 15. september 2020.

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 67 S (2019-2020).
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S (2019-2020). 
 • Forskrift fastsatt :16. juli 2020. For arrangementer i perioden fra 5. mars til 30. april gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: De to forskriftene gjelder arrangementer i perioden fra 5. mars til og med 31. august 2020. Det er imidlertid varslet at ordningen skal forlenges.

Kompensasjonsordning for buss- og passasjerbåtoperatører. Frist 28.09.

Kompensasjonsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. Ordningen gjelder for juni, juli og august måned. Søknadsfrist for hver måned er fire uker etter utgangen av den måneden det søkes tilskudd for. Ordningen forvaltes av Jernbanedirektoratet.

 • Tiltak lansert: Prop. 127 S (2019-2020) pkt 6.10. Høringsnotat 30. juni 2020 med høringsfrist 7. juli. 
 • Forskrift fastsatt: 20. juli 2020.
 • Ikrafttredelse: Forskriften gis virkning fra 1. juni.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Åpnes 1.10.

Det gis et kontanttilskudd for juli og august på inntil kr 15 000 pr. ansatt som tas tilbake fra permittering. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %. Den ansatte må ha vært permittert pr. 28. mai. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være kr. 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Søknad sendes elektronisk på lonnstilskudd.no fra oktober 2020.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å innføre en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Se pressemelding 10. september 2020

Les mer på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 28. mai 2020
 • Lovforslag fremmet: Prop. 131 L (2019-2020) fremmet 5. juni 2020 
 • Tiltak vedtatt: Lov om tilskudd ved avbrutt permittering fastsatt 23. juni 2020. Forskrift fastsatt 29. juni 2020.
 • Ikrafttredelse: 23. juni 2020.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke 80 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 og søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknad skjer digitalt på nav.no

Ordningen er lovfestet i «Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19». Loven er i all hovedsak en videreføring av en midlertidig forskrift fastsatt 8. april 2020. 

Se omtale på revisorforeningen.no 

 • Tiltak lansert: 16. mars 2020 (anmodningsvedtak 395). Forskrift fastsatt 8. april 2020
 • Forslag til lovregulering lansert: 20. mai 2020, Prop. 116 L (2019-2020). Innst. 337 L (2019-2020) avgitt 27. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.
 • Ikrafttredelse: Fra 12. juni til 31. oktober 2020.

Tilgang på økonomisk sosialhjelp for selvstendig næringsdrivende og frilansere før ny ordning er på plass

 

Utløpte ordninger

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten. Frist 15.09.

Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren skulle opprinnelig kompensere tap av billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset i perioden fra 5. mars til 30. april.

Kulturdepartementet meldte imidlertid den 12. mai at kompensasjonsordningen justeres og forlenges til 15. juni. Det åpnes også opp for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer. Den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft, fra 12. mars til 15. juni 2020. 

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet ytterligere ved at også tapte inntekter fra utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer kan kompenseres og at ordningen skal forlenges til 31. august.

Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall over 1 million kroner, skal det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på inntektsbortfallet (forskriften § 4-3).

Les mer på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside. Søknadsfristen utløp 15. september 2020.

Les mer om kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett på revisorforeningen.no

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, i Prop 67 S (2019-2020).
 • Hjemmel vedtatt: 31. mars 2020, budsjettvedtak i Stortinget iht. innst. 216S, bokstav A, Romertall I, post 325.77. 
 • Forskrift fastsatt: 16. juli 2020. Samtidig oppheves forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: fra og med 12. mars til og med 31. august 2020. For arrangementer mellom 5. mars og 30. april 2020 gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020, men det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forskriften. 

Vedlikeholdsordningen for sesongbedrifter - tilskudd for å dekke kostnader til lovpålagt vedlikehold. Frist 15.09.

Kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger. Ordningen er nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, men den dekker andre typer kostnader og ordningen administreres av Innovasjon Norge.  

Søknadsfristen utløp 15. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no 

Kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Frist 15.08.

De forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene er som hovedregel skattefrie aksjeselskap eid av kommuner og fylkeskommuner som faller utenfor kompensasjonsordningen for skattepliktige virksomheter. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud. Tilskuddet skal dekke 80 prosent av tapte salgsinntekter knyttet til tiltakene AFT og VTA for perioden mars – mai.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2020. Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

 • Tiltak lansert: 29. mai 2020, Prop 127 S (2019-2020) pkt. 6.5, Kap 634
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020, Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt: 19. juni 2020  
 • Virkningstidspunkt: fra 1. mars 2020. Forskriften oppheves 1. oktober 2020.

Kompensasjonsordning for mediene. Frist 17.09.

I forbindelse med revidert budsjett ble det bevilget 30mill kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medierOrdningen skal kompensere for inntil 60 % av omsetningsfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni.

Les mer på Medietilsynets hjemmeside

 • Tiltak foreslått: 12. mai 2020  revidert statsbudsjettProp. 127 S (2019-2020)
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020  bevilget 30mill kr. - Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt og satt i kraft: 7. juli 2020 

Pakkereiseordningen - tilskudds- og låneordning for refusjon av pakkereiser

Det er innført en ny ordning med statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Pakkereisearrangører kunne søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er deler av låneordningen omgjort til tilskudd (se Innst. 360 S). Ordningene har i sum en ramme på 2 mrd. kroner, hvorav tilskuddsordningen har en ramme på 500 mill. kroner. Ordningen er godkjent av ESA.

Les mer på innovasjonnorge.no

Det kreves bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på opplysninger om refusjonskrav i søknaden. Les mer på revisorforeningen.no

Søknadsfristen til Innovasjon Norge var innen 30. juni 2020.