Kompensasjonsordninger for særskilte formål

Aktive ordninger

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

2021

Ordningen fra 2020 er forlenget ut oktober 2021. Fra 1. januar reduseres antall deltakere i ordningen fra 350 til 200, og arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021. Nedskalering av arrangementer til under 200 personer kan ikke motta støtte. 20 prosent av tilskuddet gis med en betingelse om at arrangør skal avholde samme eller et lignende arrangement innen utgangen av 2023. 

Søknadsfristen for søknadsperioden, 1.januar til 30.juni 2021, er satt til 30. september 2021. Mer informasjon og søknadsskjema på innovasjonnorge.no 

2020

Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men måttet avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent. av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden. Oversikt over nettotapet bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Søknadsportalen åpnet 15. januar. Søknadsfristen som opprinnelig var satt til 1. februar er utsatt til 20. mai 2021. Les mer på innovasjonnorge.no

Les mer på regjeringen.no 

 

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten

2021:

Det er vedtatt en tilskuddsordning for frivilligheten og idretten med formål å kunne gjennomføre aktiviteter og arrangement som er tilpasset smittevernrestriksjoner samt bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene. Denne ordningen er todelt:

 • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Fristen for å sende søknad (egenerklæring) var 20. april 2021. Les mer på lottstift.no 
 • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021.

For arrangementer og aktiviteter kan det søkes om tilskudd til merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter som er en direkte konsekvens av covid- 19. I tillegg kan det søkes om dekning av kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak. Det er åpnet for søknader. Søknadsfirsten er satt til 15. november 2021. Les mer på lottstift.no 

Det er i tillegg vedtatt en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Dette omfatter internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball. Det er åpnet for søknad. Søknadsfristen er 15. november 2021. Les mer på lottstift.no 

Felles for begge ordningene er at det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet må kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på merkostnadene og/eller mindreinntektene.

Regelverket

2020:

Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren skulle opprinnelig kompensere tap av billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.  

Det var i alt tre krisepakker i 2020: 

Krisepakke 1: Gjaldt arrangører med tapte billettinntekter og deltakeravgifter som måtte avlyses, stenges eller utsettes som følge av pålegg fra myndighetene i perioden 5. mars til 30. april 2020. 

Krisepakke 2: Ordningen ble utvidet til også å kompensere opp til bl.a. 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer, inntekter fra utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Den utvidete ordningen ble gitt tilbakevirkende kraft fra 12. mars. 

Krisepakke 3: Ordningen ble forlenget til og med 31. desember 2020. For avlyste arrangementer reduseres støtten til 50 prosent fra 1. november, mens for dem som gjennomfører aktivitet kompenseres 70 prosent.

Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall over 1 million kroner, skal det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på inntektsbortfallet (forskriften § 4-3).

Se utfyllende korona-informasjon på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside

Regelverket

 • Forskrift fastsatt: 16. juli 2020. Samtidig oppheves forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 16. oktober 2020
 • Virkningstidspunkt: fra og med 12. mars til og med 31. desember 2020. For arrangementer mellom 5. mars og 30. april 2020 gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020, men det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forskriften. 

Kompensasjonsordning til kultursektoren

2021

Det er innført en kompensasjonsordning for kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar – 30. juni 2021, men Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen ut oktober 2021.

Forslag til forskrift for perioden fra 1. juli til 31. oktober har vært på høring og skal fastsettes når forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). I forhold til tidligere ordning foreslås det kortere kompensasjonsperioder, økt kompensasjonstak til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer og økt kompensasjonstak til musikkfestivaler.

Arrangører får dekket inntil 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement, men kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet. Underleverandører kan få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter. 

Søknadsrunder 

 • Det er gjennomført en runde med kompensasjon for arrangementer i periodene 1. januar til 31. mars 2021 og 1. april til 30. juni 2021 med søknadsfrist 31. august 2021.
 • Det skal gjennomføres en runde med kompensasjon for arrangementer i perioden 1.. juli til 31. oktober 2021. Denne runden blir utlyst 7. oktober, med søknadsfrist 9. november. Nærmere informasjon og retningslinjer fra Kulturrådet kommer så snart forskriften er godkjent av ESA.
 • Kulturdepartementet har bestemt at kompensasjonsordningen skal gjelde til og med 31. desember 2021. Mer informasjon og retningslinjer fra Kulturrådet kommer så snart forskriften er klar og godkjent av ESA.

Les mer på kulturradet.no

2020

Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Kulturrådet.

Kulturdepartementet meldte den 12. mai at kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet til også å gjelde tap og merutgifter for underleverandører, f.eks. leverandører av lyd, lys og scene fra 1. mai. Videre skal ordningen forlenges til ut august.

Den 19. august meldte Kulturdepartementet at kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører skal videreføres ut året, men at den fra 1. oktober vil bli trappet gradvis ned og kun omfatte avlyste arrangementer.  

Kulturdepartementet varslet den 10. november at den vil foreslå å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige

Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet (forskriften § 10).

Søknadsfristen for perioden t.o.m. august var 15. september 2020. Kompensasjonsordningen for september har åpnet for en ny søknadsrunde for arrangementer som ble rammet av pålegg fra fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Søknadsfrist for kulturarrangementer som skulle vært avholdt fra og med oktober til og med desember 2020 er 1. mars 2021 (endret til 8. mars pga. en avklaring i tolkningen av regelverket).

Les mer på Kulturrådets hjemmeside

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 67 S (2019-2020).
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S (2019-2020). 
 • Forskrift fastsatt :16. juli 2020 for arrangementer fra 1. mai til og med 31. august i 2020. For arrangementer i perioden fra 5. mars til 30. april gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 4. november 2020. For kulturarrangementer planlagt avholdt fra oktober til desember 2020.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

2021

Det er fastsatt en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 31. august 2021.

Ved omsetningsfall på 70 prosent eller mer gis det lønnsstøtte på inntil 25 000 kroner i måneden pr. ansatt som tas tilbake fra permisjon. Omsetningsfallet måles mot tilsvarende periode i 2019, eventuelt mot januar/februar 2020 for foretak som ikke var etablert i 2019 eller ikke hadde omsetning tilsvarende periode i 2019. Ved lavere omsetningsfall avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020 eller 15. januar 2021. 

For å ta høyde for nye lokale nedstengninger skal det ikke lenger være vilkår om at den ansatte ikke re-permitteres eller at andre ansatte ikke kan permitteres.

Ordningen er forlenget ut august 2021. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for (108 dager) og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett (21,9 millioner kroner) holdes imidlertid uendret. Se pressemelding 9. mai 2021

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. 

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.-31. mai og 1.-30. september. Endelig søknadsfrist for periodene 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni er 30. september. Søknader for perioden 1. juli til 31. august kan sendes inn fra 1. oktober. Endelig søknadsfrist for denne perioden er 31. oktober.

Søknadsportal og mer informasjon om ordningen finner du på skatteetaten.no/lonnsstotte/

Les mer på revisorforeningen.no

2020

Det gis et kontanttilskudd for juli og august på inntil kr 15 000 pr. ansatt som tas tilbake fra permittering. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %. Den ansatte må ha vært permittert pr. 28. mai. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være kr. 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Søknad sendes elektronisk på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Frist for å søke tilskudd for juli og august var 5. november 2020.

Det er vedtatt en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021. Se pressemelding 10. september 2020

Søkeportalen for oktober, november og desember åpnet 1. februar 2021, mens siste søkefrist er 1. mars 2021.

Arbeidsgiver kan søke om tilskudd for den enkelte ansatte enten i første runde (juli og august, eller en av disse månedene), eller andre runde (oktober, november og desember, eller en av disse månedene).

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. 

Les mer på revisorforeningen.no

Regelverket

 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke 80 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 og søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknad skjer digitalt på nav.no

Kompensasjonsordningen er forlenget ut september 2021, men kompensasjonsytelsen ble redusert til 60 prosent fra 1. november 2020.

Regelverket

Kompensasjonsordning for buss- og passasjerbåtoperatører

Kompensasjonsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. Ordningen gjaldt opprinnelig for juni, juli og august 2020, men er forlenget slik at den nå gjelder for måneder med myndighetspålagte smitteverntiltak frem til og med oktober 2021.

Kompensasjonen utgjør 80 prosent av netto tap for hver måned sammenlignet med samme måned i 2019, med unntak av august 2020, hvor kompensasjonen var 60 prosent.

Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal også legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet. Ordningen forvaltes av Jernbanedirektoratet

Frist for å sende søknad for månedene september til og med november 2020 er 15. januar 2021. For øvrige måneder er søknadsfristen tre uker etter månedens utløp.

Regelverket

 • Forskrift fastsatt: 20. juli 2020.
 • Virkningstidspunkt: 1. juni 2020 - 31. oktober 2021.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Fra 1. oktober 2020 er det innført en ny tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold i perioden fra 1. oktober til 31. desember 2020 som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap.

Det er besluttet å forlenge ordningen til å gjelde ut oktober 2021.

Fra juli 2021 er det satt et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og at det settes krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.   

Arrangøren må være registrert i Enhetsregisteret og ha mottatt under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer og tros- eller livssynssamfunn omfattes også.

En rapport om gjennomføringen av arrangementet og regnskap skal sendes Norsk kulturråd. Kulturrådet kan stille særskilte krav og vilkår til rapport og regnskap i kontrakten, i tillegg til type revisjon. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Utgjør tilskuddet til et arrangement 1 mill. kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Kulturdepartementets pressemelding om ordningen 

Mer informasjon om ordningen og søknadsportal på kulturrådet.no. Siste frist for å søke var 1. juni 2021. Dette gjaldt både for arrangementer som avholdes fra 1. januar til 30. juni og arrangementer som avholdes fra 1. juli til 31. oktober.

Regelverket

 

Utløpte ordninger

Vedlikeholdsordningen for sesongbedrifter - tilskudd for å dekke kostnader til lovpålagt vedlikehold. Frist 15.09.

Kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger. Ordningen er nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, men den dekker andre typer kostnader og ordningen administreres av Innovasjon Norge.  

Søknadsfristen utløp 15. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no 

Kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Frist 15.08.

De forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene er som hovedregel skattefrie aksjeselskap eid av kommuner og fylkeskommuner som faller utenfor kompensasjonsordningen for skattepliktige virksomheter. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud. Tilskuddet skal dekke 80 prosent av tapte salgsinntekter knyttet til tiltakene AFT og VTA for perioden mars – mai.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2020. Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

 • Tiltak lansert: 29. mai 2020, Prop 127 S (2019-2020) pkt. 6.5, Kap 634
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020, Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt: 19. juni 2020  
 • Virkningstidspunkt: fra 1. mars 2020. Forskriften oppheves 1. oktober 2020.

Kompensasjonsordning for mediene. Frist 17.09.

I forbindelse med revidert budsjett ble det bevilget 30mill kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medierOrdningen skal kompensere for inntil 60 % av omsetningsfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni.

Les mer på Medietilsynets hjemmeside

 • Tiltak foreslått: 12. mai 2020  revidert statsbudsjettProp. 127 S (2019-2020)
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020  bevilget 30mill kr. - Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt og satt i kraft: 7. juli 2020 

Pakkereiseordningen - tilskudds- og låneordning for refusjon av pakkereiser

Det er innført en ny ordning med statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Pakkereisearrangører kunne søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er deler av låneordningen omgjort til tilskudd (se Innst. 360 S). Ordningene har i sum en ramme på 2 mrd. kroner, hvorav tilskuddsordningen har en ramme på 500 mill. kroner. Ordningen er godkjent av ESA.

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å øke tilskuddssatsen fra 40 til 60 prosent.

Regjeringen varslet den 29. januar 2021 at den vil forslå å bevilge 75 millioner kroner til en kompensasjonsordning til forbrukere som ikke har fått tilbakebetaling fordi reisearrangøren har gått konkurs.

Regjeringen har foreslått at staten midlertidig overtar 50 pst. av risikoen knyttet til garantier som banker eller forsikringsselskap har stilt til Reisegarantifondet for små og mellomstore pakkereisearrangører. Se regjeringen.no 

Les mer på innovasjonnorge.no

Det kreves bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på opplysninger om refusjonskrav i søknaden. Les mer på revisorforeningen.no

Søknadsfristen til Innovasjon Norge var innen 30. juni 2020.