Utsatte frister – årsregnskap, skattemeldinger, mv.

Aktive ordninger

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling

Næringsdepartementet og Finansdepartementet foreslår at fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020.

Den samme utsettelsen gjelder for avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetaksamt å avholde generalforsamling eller årsmøte for boligbyggelag, borettslag og boligsameier.

Les mer på revisorforeningen.no

 

Betalingsfristene for en rekke skatter og avgifter er utsatt

MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende med forfall 15. mars utsettes til 1. mai, mens forskuddsskatten med forfall 15 mai er utsatt til 15. juli. 

Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn 2. termin (mars og april) med forfall 15. mai, utsettes til 17. august. Forfall for 3. termin (mai og juni) er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september 

Utsatt betaling av formueskatt

Personlige skattytere som eier virksomhet eller selskaper som går med underskudd i 2020 kan søke om utsatt innbetaling av formuesskatten av denne og få redusert forskuddsskatten/trekket for 2020 tilsvarende.

Se omtale på revisorforeningen.no

 • Forslag lansert: 13.mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Sanksjonert 27. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Inntektsåret 2020

Nye regler for utsatt betaling av skatt og avgift mv.

I forbindelse med virusutbruddet er det gitt utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. Det er gitt midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 10. juni til 31. desember 2020. Renter beregnes med 6 pst. pr år i stedet for den ordinære forsinkelsesrenten på 8 pst.

Søknadsportalen er åpen fra 10. juni 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020, Prop. 107 LS (2019-2020) kap. 6
 • Forslag vedtatt: Innst. 338 L (2019-2020) avgitt 29. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.

Styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte

Det er gjort unntak fra krav til fysisk møte i aksjelovene, selskapsloven, stiftelsesloven, samvirkelova, statsforetaksloven finansforetaksloven og revisorloven slik at styremøter og generalforsamling/årsmøte mv. kan holdes uten fysisk møte (f.eks. som telefonmøte eller elektronisk).

Tilsvarende unntak er gjort for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Se omtale på revisorforeningen.no

 

Utløpte ordninger

Utsatt frist ved skattefri omdanning

For at selskapsfastsetting skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020 (mot normalt 1. juli. Tilsvarende må selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forskrift fastsatt: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger)
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Den utsatte fristen gjelder også for levering av selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting. 

Les mer om saken på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 16. april 2020
 • Forskrift: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger).
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen mv.

Betalingsfristen for særavgifter som forfaller i april og mai er utsatt til 18. juni 2020.

Endring i skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd med adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner.

Les mer på revisorforeningen.no

Vedtekter om frist for ordinær generalforsamling kan overstyres

Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette i år.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 8. april 2020. Forslag til midlertidig lovbestemmelse fremmet 12. mai 2020, Prop 115 L (2019-2020) kap. 6 
 • Tiltak vedtatt: forskrift fastsatt 8. april 2020 (opphevet). Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 §§ 2-5 og 3-5
 • Virkningstidspunkt: Fra 8. april til 31. oktober 2020.