– Vi må forenkle bærekraftsrapportering for bedriftene

Skal norsk næringsliv komme ledende gjennom det grønne skiftet, er vi nødt til å utnytte de konkurransefortrinnene vi har. Ett av dem er at Norge har blant verdens mest digitaliserte økonomier.

Publisert:
Karen_Kvalevåg_003.jpg
- Vi ønsker ikke at bærekraftsrapportering skal bli en komplisert og kostnadskrevende oppgave som gir store bedrifter et konkurransefortrinn overfor de små og mellomstore, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Foto: Sverre Jarild.

Revisorforeningen, NHO, Finans Norge og Regnskap Norge ber nå om at Brønnøysundregistrene får mandat til å samle inn bærekraftsrapportering fra bedriftene, som et bidrag i innsatsen for å kutte utslipp.

Norge har satt viktige mål på veien til å bli et mer bærekraftig samfunn. Det grønne skiftet kan ikke finne sted uten bedriftene, og et viktig virkemiddel for å drive fram omstillingen er å sikre tilstrekkelige investeringer i nettopp bærekraft.

– Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever store investeringer. For at vi skal lykkes med å dreie investeringer mot nettopp bærekraft, må vi gi de som investerer, långivere, kunder, myndigheter og andre, en sammenlignbar oversikt over alternativene. En nøkkelforutsetning for at vi skal lykkes, må være at vi utnytter de digitale fordelene vi har i dag, og at det gjøres effektivt, sier Ole Erik Almlid i NHO.  

Det skal lønne seg å være bærekraftig. Derfor mener NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen at vi må vi sørge for å legge til rette for enkle prosesser for innsamling og rapportering av bærekraftsinformasjon. Det kan vi gjøre ved å samle finansiell- og bærekraftsinformasjon på ett sted, slik at informasjonen oppfattes som troverdig, vesentlig og sammenlignbar.  

– Når vi samler finansiell- og bærekraftsinformasjon på ett sted, øker vi tilgjengeligheten for interessenter. Det er helt avgjørende for at denne informasjonen skal få den ønskede effekten at den faktisk bli brukt i finansielle beslutninger, sier Kari Olrud Moen i Finans Norge. 

Næringslivet trenger enkle og forutsigbare prosesser. Brønnøysundregistrene kan bidra til dette ved at de reduserer bedriftenes rapporteringsbyrde og bidrar med sin legitimitet. Et eksempel finner vi i kommende krav om å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser med minst 30% fra 2024. Her vil tilgjengeliggjøring av data kunne bidra til å øke innsikt og transparens for både innkjøper og tilbyder og dermed kunne effektivisere arbeidet i forbindelse med anbudsprosesser. 

– For at vi skal lykkes med en bærekraftig omstilling er vi avhengig av at næringslivet tar ansvar. Vi revisorer har overblikket som sørger for at samfunnet kan ha tillit til bærekraftrapporteringen, slik at beslutninger kan tas på riktig grunnlag. Da kan vi sammenlikne og heie frem selskaper som tar reelle grep. Når alle virksomheter etter hvert blir pliktig til å rapportere helhetlig om hva de gjør for et mer bærekraftig samfunn, er det viktig å lage et enkelt system som ikke fører til økt belastning for bedriftene. Vi ønsker ikke at bærekraftsrapportering skal bli en komplisert og kostnadskrevende oppgave som gir store bedrifter et konkurransefortrinn overfor SMB-ene, sier Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

Brønnøysundregistrene har i dag en god digital infrastruktur for finansiell rapportering fra bedriftene. Vi mener det er naturlig å bruke denne kompetansen og utvide Brønnøysundregistrenes mandat til også å inkludere bærekraftsrapportering. En slik løsning vil bygge videre på Brønnøysundregistrenes samfunnsoppgave, og bidra til reell omstilling til et mer bærekraftig samfunn. 

– Snart må større norske virksomheter rapportere på bærekraft i henhold til EU-regler. Regelverket vil også berøre små og mellomstore bedrifter – leverandørene til rapporteringspliktige virksomheter. Regnskap Norge er opptatt av at nye regulerings- og rapporteringskrav ikke påfører bedriftene unødvendige administrative byrder og kostbare oppgaver. En felles digital løsning for bærekraftsrapportering hos Brønnøysundregistrene vil ivareta en-til-mange rapporteringer og bidra til adferdsendring og omstilling i næringslivet, sier Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.