Hvorfor ha revisor når du har regnskapsfører?

Spørsmålet er legitimt. Og svaret er enkelt: - Revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver. Overfor bedriftene og samfunnet.

Publisert:
Karen Kvalevåg.jpg
– Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser. Revisor er samfunnets tillitsperson, uavhengig av det reviderte foretaket, og skal sikre at regnskapsbrukernes kan ha tillit til informasjonen som gis, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Bevisstheten rundt dette er generelt lav. Det er derfor behov for en rolleavklaring.

Og for å ta det først; - Både revisjon og regnskapsføring er viktige funksjoner – for bedriftene og for samfunnet. God regnskapsførsel er avgjørende, enten den skjer internt i virksomheten eller er satt ut til et regnskapsførerforetak. Som revisorer vil vi alltid være opptatt av høy kompetanse hos kundens regnskapsfører.

Revisor er samfunnets tillitsperson

Revisor har etter loven ansvar for langt flere enn kunden. Revisor er samfunnets tillitsperson, uavhengig av det reviderte foretaket, og skal sikre at regnskapsbrukernes kan ha tillit til informasjonen som gis.

Hvorfor revisor når du har regnskapsfører - FA R 040322.PNG
Fra oppslag i Finansavisen R 4. mars 2022.

Revisjonen skal utføres etter revisorloven og den rettslige standarden god revisjonsskikk. Rammene for revisjonsoppdraget er lovbestemt. Bak en revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir ett riktig bilde av virksomheten og forutsetninger for fortsatt drift.

Arbeidsmetodikken gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde vært der – altså regnskapets fullstendighet.

Revisor uttaler seg om regnskapets riktighet overfor kunden og eksternt, overfor tredjepart slik at alle interessentene kan ta en beslutning basert på riktig grunnlag.

Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter

Regnskapsførerrollen er annerledes. Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser. Regnskapsførerbransjen illustrerer i grunn dette godt selv når de markedsfører seg som næringslivets økonomisjef.

Ingen har plikt til å ha ekstern regnskapsfører. Rammene for et regnskapsføreroppdrag er ikke lovregulert, det reguleres kun i oppdragsavtalen med kunden.

En regnskapsfører uttaler seg ikke om regnskapets riktighet overfor tredjeparter og utfører heller ingen ekstern kontrollfunksjon. Regnskapsfører rapporterer ikke på eget initiativ verken til eiere, kreditorer, offentlige myndigheter eller andre eksterne regnskapsbrukere.

Regnskapsfører forholder seg tiloppdragsgivers ledelse og administrasjon.

Formålet med revisjon er å skape tillit

Skal vi ha et godt arbeidsliv og bærekraftig velferdssamfunn, trenger vi et næringsliv som har tillit. Tillit bidrar til samarbeid, fair konkurranse, større effektivitet og lavere transaksjonskostnader. Tillit kan imidlertid ikke være blind. Da forvitrer den.

Det viktigste formålet med uavhengig revisjon er å skape tillit. Revisjon er bra for virksomhetene, de ansatte, kreditorene og for samfunnet.