Formuesskatten – lavere for arbeidende kapital

Regjeringen vil videreføre formuesskattesatsen på 0,85 pst., men verdsettelsen av arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler) foreslås redusert fra 55 til 50 pst. Samtidig foreslås bunnfradraget økt fra 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektefeller) til 1,6 mill. kroner (3,2 mill. kroner for ektefeller).

Det foreslås også å øke verdsettelsen av primærboliger til 50 prosent for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner, samt å øke verdsettelsen av sekundærboliger til 95 prosent. Verdsettelsen av primærboliger vil være 25 prosent av verdien opp til 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med ti prosent.

Dagens praksis med at fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget, oppheves. Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.