Personfradrag, frikortgrense, alderspensjon

Flere satser justeres – hovedsakelig med forventet lønnsvekst på 3 %.

Trygdeavgiften - frikortgrense

Det foreslås å lønnsjustere den nedre grensen i trygdeavgiften, til 61 450 kroner. Siden det ikke innkreves restskatt for beløp under 100 kroner, blir frikortgrensen noe høyere enn den nedre grensen for å betale trygdeavgift. For 2022 blir derfor frikortgrensen 61 800 kroner.

Personfradraget

Som alminnelig inntekt regnes alle skattepliktige inntekter minus alle fradrag. Skatt på alminnelig inntekt (22 %) beregnes av alminnelig inntekt over personfradraget. Fradraget er 52 450 kroner i 2021. Det foreslås å lønnsjustere personfradraget, til 54 000 kroner i 2022.

Minstefradraget

Det foreslås å øke satsen i minstefradraget fra 46 prosent av samlet lønn og trygd, til 48 prosent. I tillegg foreslås det å øke maksimalt minstefradrag med anslått lønnsvekst, til 109 950 kroner. Med forslaget for 2022 vil overgang fra sats til øvre grense i minstefradraget skje ved en inntekt på om lag 229 050 kroner.

Alderspensjon

For at minstenivået i alderspensjonen skal være skattefritt i 2022, foreslås det å øke satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt fra 37 til 40 prosent. Maksimalt minstefradrag i pensjon økes med veksten i ordinær alderspensjon, til 90 800 kroner.