Lån fra selskap til aksjonær – lån eller utbytte?

Er det gitt lån til aksjonær i selskapet eller noen av dennes nærstående, behandles det som hovedregel skattemessig som utbytte for aksjonæren, men etter aksjeloven og regnskapslovens regler anses dette som et lån. Reglene gjelder også når deltaker i et ANS/DA mv. (eller deltakerens nærstående) låner et beløp fra ANS/DA-et. Det er noen unntak fra disse reglene.

Det gjelder blant annet:

  • kreditt under 100 000 kr fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt
  • kundefordringer som er ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
  • kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren (eller visse nærstående) på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern. Eierprosenten skal inkludere aksjer som eies av nærstående.

Styremedlemmer omfattes ikke av unntakene med mindre de også har et ordinært ansettelsesforhold i selskapet. Reglene om utbyttebeskatning gjelder ikke for lån til selskaper, som for eksempel AS, ASA eller ANS. Les mer

PS! Husk også å ta hensyn til eventuell økning av eksisterende lån.