Aksjer og opsjoner til ansatte

Skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet økes for 2021 slik at den skattefrie underkursen kan utgjøre inntil 25 prosent av markedsverdien av aksjen. Maksimal skattefri fordel av slik underkurs er 7500 kroner for inntektsåret 2021.

Skattefritaket gjelder bare hvis tilbudet om aksjekjøp omfatter alle ansatte i selskapet, men likevel slik at det kan stilles vilkår om en viss minste ansettelsestid, eller at aksjer fordeles etter ansiennitet. Aksjetegningen kan også skje proporsjonalt med lønnens størrelse.

Meldeplikt opsjoner

Fra 2018 ble det innført en skattegunstig ordning for opsjoner til ansatte i små oppstartselskaper. Ordningen ble utvidet i 2020 slik at flere kan benytte seg av ordningen. Med virkning for rapportering fra og med januar 2021 er det vedtatt en opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, men slik at det ved første innrapportering skal gis opplysninger om alle opsjoner tildelt under ordningen fra 2018.