Andre avgiftsendringer

Her finner du en oversikt over andre avgiftsendringer.

Avgift på alkohol og alkoholfrie drikkevarer

Avgiften på alkohol reduseres med 10 prosent reelt for øl og vin fra 1. januar 2021.Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres samtidig med 50 prosent reelt.

Arveavgift

Arveavgiften på arv etter dødsfall før 2014 oppheves. Endringen gis virkning for arveavgift som ikke har forfalt til betaling innen 1. januar 2021.

Trygdeavgift

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra 54 650 kroner til 59 650 kroner. Det medfører at frikortgrensen heves til 60 000 kroner.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrenten for første halvår 2021 er fastsatt til 8 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 420 kroner.

Avgift på forbrenning av avfall

Det er vedtatt å innføre avgift på forbrenning av avfall med kr 149 pr. tonn CO2. Avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Departementet vil fatte vedtak om ikrafttredelse så snart avgiften er avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Avgift på produksjon av fisk

Det er vedtatt å innføre produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret med 0,40 kr pr. kilo. Avgiften iverksettes fra 1. januar 2021.

Avgift på tobakksvarer mv.

Det er vedtatt å redusere avgiften på snus med 25 prosent reelt fra 1. januar 2021.

Avvikling av avgiften på sjokolade- og sukkervarer

Det er vedtatt å avvikle avgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 1. januar 2021.

Avvikling av flypassasjeravgiften

Det er vedtatt midlertidig å avvikle flypassasjeravgiften for 2021.

Innføring av trafikkforsikringsavgift på elbiler

Det er vedtatt å innføre trafikkforsikringsavgift på elbiler med samme sats som for motorsykler.

Grunnavgift på mineralolje – fritak for fartøy i næring

Det er vedtatt å utvide fritaket for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart til å omfatte alle fartøy i næring i innenriks sjøfart.

Endrede regler for fastsettelse av CO2 komponenten i engangsavgiften for varebiler, campingbiler

Det er vedtatt å legge om engangsavgiften på varebiler ved at testsyklusen WLTP erstatter NEDC som grunnlag for beregning av CO2-komponenten. For campingbiler erstattes CO2-utslipp med slagvolum som avgiftskomponent.

Midlertidig innførsel og bruk av Svalbardregistrerte kjøretøy på fastlandet

Gjeldende søknadsbaserte system for bruk av Svalbardregistrerte kjøretøy på fastlandet, erstattes med en meldeordning. Forslaget medfører ingen materielle endringer, men vil innebære en forenkling for forvaltning og brukere. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2021.