Balansen må dokumenteres

Bokføringsloven krever at alle balanseposter pr. 31.12 som ikke er ubetydelige, skal dokumenteres. Dette for å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet.

Husk også dokumentasjon av poster som lages i årsoppgjøret, som for eksempel skatteberegning.
www.regnskapsstiftelsen kan du laste ned Norsk bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen. Se særlig punkt 5 som omhandler begrepet ubetydelige balanseposter.

Dokumentasjon av balansen skal omfatte eiendeler, egenkapital og gjeld slik at hele balansen er omfattet, med mindre det eksisterer ubetydelige poster. Fullstendighet og realitet underbygges ved at dokumentasjonen verken viser mer eller mindre eiendeler, egenkapital eller gjeld enn det som står oppført i balansen.
Nøyaktighet underbygges gjennom at de beløpsmessige verdiene er presentert i riktig balansepost og regnskapsperiode/år, og at disse verdiene stemmer med det som fremgår av dokumentasjonen.
Dokumentasjonen skal være så god at revisor, skattemyndigheter etc. skal kunne foreta en selvstendig kontroll og vurdering av regnskapet med utgangspunkt i dokumentasjonen.