Bærekraft blir stadig viktigere

Sett av litt tid for å vurdere om noen av virksomhetens verdier er påvirket/ødelagt som følge av klimaendringer og hvor stor betydning dette eventuelt har. Bærekraftsforhold kan påvirke både anleggsmidlers salgsverdi og bruksverdi.

Kanskje transportmidler eller andre driftsmidler bør nedskrives raskere som følge av nye klimakrav, eller at det bør tas hensyn til fremtidige forpliktelser relatert til klimaendringer?

Foretak som ikke er små har en redegjørelsesplikt etter åpenhetsloven. Virksomheter med mer enn 50 ansatte har en redegjørelsesplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det samme gjelder virksomheter som har mer enn 20 ansatte dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Som følge av den generelle informasjonsplikten må styret vurdere om det kan være ikke-finansiell informasjon som må omtales fordi den vil være av vesentlig betydning for de som leser regnskapet.

Det er foreslått endringer i hva som skal omtales i årsberetning knyttet til bærekraftsforhold, som gjelder for alle som utarbeider årsberetning. Opplysninger om «påvirkning av det ytre miljø» er foreslått endret til: det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en betydelig påvirkning på miljøforhold. Opplysningene skal omfatte hvilke negative virkninger virksomheten har eller kan ha på klima, natur og miljø, samt hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere slike negative virkninger.  

Endringen er en vridning mot å rapportere på det mest vesentlige.