Skatteendringer i budsjettforliket

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene i den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.

Endringene som følger av budsjettavtalen er:

  • Redusert innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten til 1 350 000 kroner
  • Refusjon, engangsavgift ved eksport
  • Øke CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler mv. (avgiftsgruppe B) med ti prosent utover prisjustert 2023-nivå
  • Redusert innslagspunkt for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler mv. (avgiftsgruppe A) fra 82 g/km til 70 g/km

 

Det er også enighet om at:

  • Utflyttingsskattereglene utvides til å gjelde ved overføring av aksjer mv. til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge, med virkning fra 3. desember 2023.
  • Regjeringen skal utrede nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen, jf. Skatteutvalget.
  • Regjeringen skal utrede nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden, jf. Skatteutvalget.

 

I tillegg skal regjeringen i første halvår 2024 utforme regler som skal gi bedre innsyn i norsk og utenlandsk eierskap i norske selskaper.