Diverse skatteendringer

Det foreslås også en hel rekke andre endringer i beskatningen av virksomheter og personer i statsbudsjettet for 2021.

Publisert:

Kildeskatt på renter og royalty

Det foreslås å innføre kildeskatt på 15 prosent på renter, royalty og leiebetalinger for visse rigger, helikoptre osv. fra foretak med virksomhet i Norge til foretak innenfor samme konsern i lavskattland. For å sikre at reglene om kildeskatt er i samsvar med EØS-retten, foreslår regjeringen at betalinger til foretak som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, unntas fra skatteplikt. Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Oppjusteringsfaktoren for lån

Renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap skattlegges på vanlig måte. I tillegg skattlegges renteinntekter som overstiger et skjermingsfradrag som utbytte. Renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte, vil bli justert med oppjusteringsfaktoren for utbytte. I 2021 er oppjusteringsfaktoren 1,44.

Endrer grunnrenteskatten for vannkraft

Regjeringen foreslår å gjøre grunnrenteskatten for vannkraft om til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer.

Produksjonsavgift i havbruksnæringen

Det innføres en produksjonsavgift i havbruksnæringen i tråd med forslag i Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Reindriftsfradraget økes

Reindriftsfradraget økes til samme nivå som jordbruksfradraget. Anlegg i reindrift fritas fra eiendomsskatt på lik linje med jordbruks- og skogbrukseiendom.

Øker avgiftene på elbil

Det foreslås innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler (med en sats tilsvarende satsen for motorsykler), økt CO2-komponent i engangsavgiften for person- og varebiler, samt økt krav til elektrisk rekkevidde for at ladbare hybridbiler skal oppnå maksimalt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften.

Viderefører ikke ordningen med startavskrivninger

Det foreslås at ordningen med 10 pst. startavskrivninger på driftsmidler i saldogruppe d i ikke forlenges til 2021.

Begrenser og utvider BSU-ordningen

Det foreslås at personer som allerede eier bolig ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Maksimalt årlig sparebeløp økes fra 25 000 til 27 500 kroner. Maksimalt sparebeløp på 300 000 kroner holdes uendret.

Forfall forskuddsskatt for personlig skattepliktige

Personlige skattyteres frist for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned, dvs. til henholdsvis 15. juni og 15. desember.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Regjeringen innfører også fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.