Koronatiltak som er forlenget

Det er vedtatt å forlenge en rekke av støtteordningene. For de fleste gjelder dette foreløpig ut juni. Opposisjonen på Stortinget har ønsket en ytterligere forlenging av flere av ordningene. Regjeringen har ikke avvist dette, men mener at dette i så fall bør vurderes på et senere tidspunkt.

De viktigste støtteordningene som er vedtatt forlenget er:


Tilskuddsordning til foretak med stort omsetningsfall («kontantstøtten»)

Ordningen dekker en andel av faste uunngåelige kostnader for foretak med stort omsetningsfall. Det er flertall for å forlenge ordningen ut juni 2021 og at kompensasjonsgraden skal være 85 % i 2021. Dette er imidlertid betinget av godkjennelse fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan). For mai/juni har regjeringen bedt om fullmakt til å sette ned kompensasjonsgraden hvis smittesituasjonen tilsier det. Ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

Ordningen gir inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere og dekker 60 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Ordningen blir forlenget til å gjelde ut juni 2021. Ordningen forvaltes av NAV.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Ordningen er forlenget ut juni 2021 og forvaltes av bankene.

Permitteringsreglene

De permitterte sikres full lønn de første 20 dagene. Fra dag 21 får de permitterte dagpenger med 80 prosent inntil 3 G og 62,4 prosent for det overskytende inntil 6 G. Permitteringsperioden er utvidet fra 26 til 52 uker. Regjeringen har varslet av disse permitteringsreglene skal forlenges ut juni 2021.
Det er tidligere vedtatt å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering, altså at arbeidsgiver får lønnsplikt i fem dager. Innføringen av arbeidsgiverperiode II blir utsatt fra 1. mars til 1. juni 2021.

Omsorgspenger (sykt barn-dager)

De fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021. Det betyr bl.a. at antall omsorgsdager dobles i 2021, at man t.o.m. juni kan få omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt og at omsorgsdager da kan overføres til en annen omsorgsperson.

Regler om koronarelatert sykefravær

Arbeidsgiver får refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra dag 4 mot normalt fra dag 17. Disse ordningene blir forlenget til å gjelde ut juni 2021.

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Det innføres en kompensasjonsordning for merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted. Tilskuddet gis i form av en dagsats pr. arbeidstaker, trolig på om lag 800–1000 kroner. Ordningen gjelder foreløpig ut februar 2021, men regjeringen har foreslått å forlenge ordningen ut april 2021. Administreres av Brønnøysundregistrene.

Utsatt betaling av skatt og avgift

Det er innført en mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift. Det er varslet at ordningen blir forlenget til ut juni 2021, med unntak for merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det foreslås videre å beholde ordningen med seks månedlige avdrag, men at første avdragsbetaling utsettes til 30. juli 2021. Ordningen administreres av skatteetaten.

Lønnsstøtte

Foretak med omsetningsfall gis et kontanttilskudd på inntil kr 15 000 pr. ansatt pr. måned (kr 10 000 pr. ansatt for ideelle organisasjoner) som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder foreløpig bare ut desember 2020, men regjeringen opplyser at den vil følge opp anmodningsvedtak fra Stortinget og fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte i løpet av februar. Administreres av skatteetaten.

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. som har måttet avlyses eller nedskaleres som følge av myndighetspålegg. Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen ut juni 2021. Ordningen for 2021 skal gjelde arrangementer som var planlagt før 1. januar 2021 og ha et ventet besøkstall på minst 200 personer.

Kompensasjonsordning for buss- og passasjerbåter

Ordningen gir kompensasjon for 80 prosent av netto tap for hver måned sammenlignet med samme måned i 2019. Ordningen er forlenget slik at den gjelder for måneder med myndighetspålagte smitteverntiltak frem til og med juni 2021. Ordningen administreres av Jernbanedirektoratet.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap. Ordningen er forlenget til og med juni 2021 og administreres av Kulturrådet. Søknadsskjema blir lagt ut i løpet av februar 2021.

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten

Det er varslet to ordninger som i skrivende stund ikke er vedtatt, men som skal gjelde ut juni 2021:

  • Tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi (arrangementsstøtte) Ordningen gjelder for en mer avgrenset del av idrettssektoren.
  • Stimuleringsordning for idrett og frivillighet som skal gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernbestemmelsene.

Ordningene skal administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilskudd til omstilling i event- og reiselivsnæringen

Det kan søkes Innovasjon Norge om tilskudd til omstillingsprosjekter i event- og reiselivsnæringene som har opplevd et omsetningsfall på minst 30 prosent, inkludert deler av serveringsnæringen. Regjeringen har foreslått å videreføre omstillingsordningen i 2021. Regjeringen vil også utrede hvordan ordningen kan utvides til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak.

Innovasjonstilskudd

Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper og omfatter også nyetablerte bedrifter. Regjeringen har bevilget ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021. Ordningen administreres av Innovasjon Norge.