Forslag om endringer i ordningen

Et flertall i Stortinget har ønsket flere endringer i kompensasjonsordningen. De har bl.a. ønsket å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn. Regjeringen mener imidlertid et slikt forslag vil medføre så vanskelige grensedragninger og kontrollproblemer at de vil fraråde en slik utvidelse.

Stortingsflertallet har også ønsket tilpasninger i ordningen slik at bedrifter med egne ansatte eller som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell eller leaser utstyr. Også dette forslaget avvises av regjeringen som bl.a. viser til at rentekostnader er inkludert i ordningen. Departementet vil imidlertid vurdere om det kan gis kompensasjon for regnskap utført i egen regi på sjablongmessig grunnlag for å likestille med bedrifter som har kostnader til ekstern regnskapsfører.

Endringer som kommer

Departementet vil vurdere om utgifter til tapt varebeholdning kan tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA. Det er en forutsetning at innkjøpskostnad kan dokumenteres og at det kan kontrolleres at varebeholdning faktisk er tapt.

Et flertall i Stortinget har dessuten vedtatt at virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette. Hvordan en slik kompensasjonsordning skal utformes er foreløpig ikke avklart.

Departementet vil også vurdere om grensen for maksimal støtte pr. kalendermåned, som i dag er 80 mill. kroner pr. foretak/konsern, bør reduseres ned mot 50 millioner kroner fra mars. I dag avkortes støtten til det halve fra 30 millioner. kroner. Departementet vil også vurdere å senke dette innslagspunktet ned mot 20 millioner kroner fra mars.