Hvem kan søke

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger.

Søknad om momskompensasjon er avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser – det er stiftelsens egenaktivitet som er grunnlag for vurderingen av om det blir drevet virksomhet som faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig virksomhet.

En mer detaljert beskrivelse finnes i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, §3.

Det stilles også en rekke krav som må oppfylles for å kunne motta kompensasjon. I denne oversikten finnes også en liste over organisasjoner som ikke kan få momskompensasjon og virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon.