Inntektsskatten

Det foreslås lettelser i inntektsskatten for de med inntekt under 750 000 kroner, men økt skatt for de med høyere inntekt. Dette skjer ved at bunnfradraget i inntektsskatten (personfradraget) økes med 14 850 kroner. En vanlig lønnstaker vil da bare betale skatt på alminnelig inntekt av lønn som overstiger 135 000 kroner i 2023 (mot 108 000 kroner i 2022).


Innslagspunktet for trinn 1 i trinnskatten økes fra 190 350 kroner i 2022 til 198 350 kroner i 2023. Fra og med innslagspunkt trinn 4 økes trinnskatten med 0,1 prosentpoeng i 2023 sammenlignet med 2022.

  • Skattesatsene på alminnelig inntekt holdes uendret (22 %). 
  • Minstefradraget holdes uendret.
  • Nedre grense for minstefradrag, i dag på 31 800 kroner for lønn, avvikles.
  • Trygdeavgiftssatsene reduseres med 0,1 prosentenheter til hhv. 7,9 og 11,1 pst.
  • Trinnskatten i trinn 1 og 2 holdes uendret. I de øvrige trinnene økes satsene med 0,1 – tilsvarende reduksjonen i trygdeavgiften.

Regjeringens forslag til skattesatser finnes på regjeringen.no

I den nedlastbare pdf-filen til høyre på siden vises anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen - inkludert gjennomsnittlig endring i skatt etter inntekt.