Tap på kundefordringer? Sjekk i november

Kundefordringene bør du også gjennomgå i november og ha et spesielt fokus på allerede forfalte poster. Kjør ut en aldersfordelt liste og vurder om forfalte poster skyldes manglende betalingsevne, eller manglende betalingsvilje.

Er det stor sannsynlighet for manglende betaling, må det også vurderes om noe regnskapsmessig må avskrives som tap. Skyldes dettte manglende betalingsvilje er viktig å få avklart hva dette skyldes, og følge opp med inndrivelsesforsøk.

Tap på kundefordringer vil være skatte- og avgiftsmessig fradragsberettiget når:

  • det er foretatt tvangsinndrivelse eller inkasso har vært forgjeves,
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringer med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
  • offentlig gjeldsmegling, konkurslikvidasjon- eller avviklingsbehandling i skyldners bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller vil gi fordringen dekning, eller
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Ha klar det meste av vurderingene før 31.12 slik at du ev. også kan trekke fra tapet skattemessig, og eventuelt få tilbake merverdiavgift på dette.

Årsavslutningen er et naturlig tidspunkt for å tapsføre krav man ikke vil få dekket og på den måten rydde opp i reskontroen.

Når du tar ut en reskontroliste på kunder pr. 31.12 skal kundereskontroen i hovedsak inneholde fakturaer fra desember som forfaller i januar.