Lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet

Det er foreslått å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen er rettet mot foretak som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

Ordningen vil gjelde for virksomheter som er sterkt berørt av nasjonale smitteverntiltak som begrenser aktivitet. Dette kan være antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende. Eksempler på dette er hoteller og restauranter, barer, teatre og kinoer.
Foretakene kan selv velge om de ønsker å benytte seg av permitteringsordning eller lønnsstøtte.
I utgangspunktet kan ikke foretak både permittere og motta lønnsstøtte i samme periode, men det blir gjort unntak for arbeidstakere som ble permittert etter 30. november, forutsatt at de ble tatt tilbake i arbeid innen 23. desember.

Disse kan søke

Foretak som i desember og januar har en omsetningssvikt på minst 20 prosent som direkte eller indirekte skyldes de lovpålagte smittevernbegrensningene kan søke lønnsstøtte for sine ansatte. Ved beregning av omsetningsfallet kan foretakene velge om de vil ta utgangspunkt i omsetningen i samme måned to år tidligere eller benytte gjennomsnittet for oktober og november 2021 som referanseperiode for hver av de to månedene.

Støttebeløp pr. måned

Støttebeløpet pr. måned er oppad begrenset til 40 000 kroner pr. arbeidstaker og maksimalt 80 prosent. av den enkelte arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden. Støtten vil skaleres etter virksomhetenes omsetningsfall. Maksimal støtte for et foretak eller konsern er 47 millioner kroner pr. måned.

Et foretak kan ikke motta lønnsstøtte og støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene, for eksempel dersom de aktuelle lønnskostnadene allerede er dekket av ordninger under kultur eller samferdsel. Foretak kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, som for eksempel faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Søknadsportal

Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Skatteetaten skal forvalte ordningen.