Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at du ikke betaler for mye skatt.

Fristen for å levere er 30. april. Se, endre eller levere skattemeldingen. 

Skatteetaten har laget en egen fradragsveileder der du kan sjekke hvilke fradrag du kan ha krav på. 

Selv om du får skattemeldingen sendt på papir, kan du velge å logge deg inn og levere elektronisk på nett. 

Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Hvis du ikke leverer skattemelding eller bekrefter at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige, blir det ikke ilagt tilleggsskatt for ikke levert skattemelding, men skatteoppgjøret kommer da tidligst i slutten av juni. Det kan imidlertid bli ilagt tilleggsskatt hvis du har inntekt eller formue som ikke fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger, kan du fortsatt endre og levere skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattemeldingen allerede er levert.

Utsettelse

Frist for å søke om utsettelse er 30. april. Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom du får utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Det mest praktiske er å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden. Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Søk om utsettelse. 

Nye grunnlagsdata

De fleste av tallene i skattemeldingen til lønnstakere og pensjonister bygger på opplysninger fra arbeidsgiver, NAV, banker, barnehager og selskap man eier aksjer i mv. Slike opplysninger kalles grunnlagsdata. Hvis opplysningene som fremgår av skattemeldingen ikke er fullstendige eller er feil, må skattyter endre eller legge til nye opplysninger i skattemeldingen.

Det kan komme inn nye grunnlagsdata til skatteetaten etter at skattemeldingen er produsert og sendt til skattyter. Skatteetaten legger da inn de nye opplysningene i skattemeldingen. De blir med i skattegrunnlaget hvis dette skjer før skattyter har levert eller bekreftet skattemeldingen. Hvis de nye grunnlagsdataene kommer etter at skattemeldingen er levert får skattyter en melding fra skatteetaten om at det har kommet nye opplysninger. Skattyter må da kontrollere de nye opplysningene og bekrefte, eventuelt endre opplysningene ved å levere skattemeldingen på nytt. Dette skjer altså ikke automatisk.

Erfaringen viser at dette er særlig aktuelt for aksjeoppgaver der det ofte kommer inn nye opplysninger fra selskapet om utbytte eller formuesverdi etter at skattemeldingen er levert. Vær oppmerksom på skatteetaten kan sanksjonere med tilleggsskatt hvis skattyter glemmer å levere skattemeldingen på nytt i slike tilfeller.