Norgesmodellen – nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

Her er kravene i Norgesmodellens første fase til bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
    Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
    Offentlig oppdragsgiver vil få plikt til å innta kontraktsvilkår om etterlevelse av reglene om lovlige tilknytningsformer, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort.
  • Endringer i byggherreforskriften
    Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Les mer på høringssiden