Lån fra personlig skattepliktige til selskaper

Mottatt utbytte justeres opp med en faktor. Fra 2021 vil denne oppjusteringsfaktoren også gjelde for renter som skal ekstrabeskattes.

Renteinntekter på lån til selskaper skattlegges på vanlig måte som alminnelig inntekt. I tillegg beskattes den delen av slike renteinntekter som overstiger et beregnet skjermingsfradrag, én gang til.

Grunnlaget for beskatningen er faktiske påløpte renter etter skatt (skattesats på alminnelig inntekt) som overstiger en beregnet skjerming. Regelen er innført for å motvirke tilpasninger til utbytteskatten ved å gi lån til selskapet og få avkastning i form av renter i stedet for å skyte inn egenkapital og få avkastning i form av utbytte.

Skattesatsen på alminnelig inntekt har blitt redusert de senere årene. Det var forutsatt at denne satsreduksjonen ikke skulle få virkning for utbytte. Det ble derfor innført en justeringsfaktor på utbytte som innebærer at mottatt utbytte skulle justeres opp med en faktor. Det oppjusterte beløpet skattlegges med skattesatsen for alminnelig inntekt (22 %). Justeringsfaktoren er for tiden 1,44. Mottas et utbytte på 100, oppjusteres utbyttet til 144, noe som gir en skatt (22 %) på 31,68.

For renter har det ikke vært noen slik oppjustering. Etter at justeringsfaktoren ble innført, har det derfor vært mer gunstig å gi lån med renter fremfor å motta utbytte. Dette endres fra 2021 slik at oppjusteringsfaktoren også skal gjelde for renter som skal ekstrabeskattes.