Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser og andre skatteendringer

Vi gir en kort omtale av noen av endringene og noen andre skatteendringer.

En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider.

Skattesats alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt holdes uendret (22 prosent). Personfradraget og minstefradraget oppjusteres med forventet lønnsvekst (2,2 prosent).

Bunnbeløp reisefradrag

Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås økt fra 23 100 kroner til 23 900 kroner, men kilometersatsene i reisefradraget holdes uendret (kr 1,56/0,76).

Trinnskatt

Trinnskatten reduseres med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2, men samtidig reduseres innslagspunktet i trinnskattens trinn 3 med 2600 kroner (etter at det er justert opp med forventet lønnsvekst).

Minstefradrag

Satsen i minstefradraget økes fra 45 prosent av samlet lønn og trygd, til 46 prosent. Satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 31 prosent til 32 prosent.

Reindriftsfradrag

Med virkning fra og med inntektsåret 2021 økes reindriftsfradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

Tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt

Det er innført et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-pandemien. Unntaket reguleres i en midlertidig lovbestemmelse, gjeldende for inntektsåret 2020, med forskriftshjemmel som gir mulighet til å forlenge unntaket til inntektsåret 2021.

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Det er innført 15 prosent kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Reglene er gitt virkning fra 1. juli 2021 for renter og royalty, og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Vannkraft – grunnrenteskatt

Det er vedtatt at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Obligatorisk tjenestepensjon – unntak fra taushetsplikten

Det er vedtatt et unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven slik at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon. I lov om obligatorisk tjenestepensjon er det vedtatt at foretak må rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har inngått avtale med. Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d (maskiner mv.) 

Innføringen av midlertidige startavskrivninger innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020. Ordningen blir ikke videreført i 2021.

Arbeidsgiveravgift

Foretak med såkalt «ambulerende virksomhet» skal for 2021 i alle tilfeller benytte satsen i sonen der hoveddelen av arbeidet utføres. I dag gjelder dette bare dersom arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn der foretaket er registrert. Dette har betydning for bl.a. bygge- og anleggsvirksomhet, transportvirksomhet og foretak som driver arbeidsutleie.