Skatt og avgift i budsjettforliket

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket. I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Strammere utflyttingsskatt fra 29. november 2022

Bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter fem år som bosatt i utlandet, oppheves. Reglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer allerede fra og med 29. november 2022.

Økte bunnfradrag – redusert BFU-fradrag

Bunnfradragene i inntektsskatten (personfradraget og minstefradraget) og pensjonsskattefradraget øker, mens satsen for BSU-fradrag reduseres fra 20 prosent til 10 prosent.

Økt trinnskatt – høyere verdsettelse av boligeiendommer

Innslagspunktene for trinnskatten reduseres. Sekundærboliger verdsettes til 100 %, mens verdsettelsen av dyre primærboliger øker til 70 % for verdien over 10 millioner kroner.

Avgiftsendringer

Det er enighet om følgende avgiftsendringer:

  • Flypassasjeravgiften øker for reiser utenfor EØS.
  • Økt CO2-komponent varebil med 12 %.
  • Økt omsetningskrav for ikke-veigående til 10 % i 2023.
  • Avvikling av grunnavgiften.
  • CO2-avgift – innfører ny sats for kvotepliktig bruk av mineralolje.
  • Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram.
  • 5 % økt CO2-avgift på sokkelen.

Se nysaldert budsjett for flere detaljer