Før virksomheten søker

Før det brukes mye tid og ressurser på å søker om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet det er tenkt å søke støtte for, av en eller annen grunn kan falle utenfor ordningen.

 1. Er virksomheten skattepliktig til Norge? 
  En virksomhet må være skattepliktig til Norge for å få utbytte av en godkjenning gjennom SkatteFUNN.
 2. Er disse fire kriteriene oppfylt? 
  Fire kriterier må være oppfylt for at et FoU-prosjekt skal få støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen, og prosjektet kan ikke godkjennes dersom det ikke kommer frem av søknaden at alle disse er oppfylt. 
  FoU-prosjektet må:

  a. Utvikle nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  b. Skape ny kunnskap eller nye ferdigheter
  c. Være målrettet og avgrenset
  d. Være til nytte for bedriften

  Mer informasjon om hva disse kriteriene innebærer og hva som er vanlige grunner til at et kriterium ikke anses som oppfylt finnes på skattefunn.no.
  Prosjektkanvas – som finnes på skattefunn.no – kan også brukes for å avklare om du har et FoU-prosjekt eller ikke.
 3. Mottar prosjektet annen statsstøtte? 
  Det kan være at begrensningene gjennom Statsstøtteregelverket gjør at støtten via en eventuell godkjenning i SkatteFUNN, vil avkortes eller faller helt bort. Mer informasjon om Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN finnes på skattefunn.no
 4. Er virksomheten eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen? 
  Er svaret ja på søknadstidspunktet vil virksomheten i de fleste tilfellene ikke ha lov til å motta denne typen støtte.
  En e-post eller tlf til forskningsrådet kan bidrag til å avklare eventuell usikkerhet når det gjelder dette spørsmålet ([email protected], Tlf. 22 03 75 00). Les også mer om foretak i vansker på skattefunn.no
 5. Dekker ev. SkatteFUNN-støtte utgiftene til revisor? 
  Ved krav om SkatteFUNN-støtte må en statsautorisert revisor– gjøre kontroller – uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke. Revisors oppgave for et godkjent prosjekt er å kontrollere at kun kostnader direkte tilknyttet godkjente FoU-aktiviteter inkluderes i grunnlaget for skattefradrag og bekrefte opplysninger om offentlig støtte. 
  Selv om et prosjekt kvalifiserer til en godkjenning, må virksomheten være rimelig sikker på at utgift til revisor ikke overstiger støtten som kan forventes å hente ut gjennom en godkjenning i SkatteFUNN. 
  Kostnader som skattyter har i forbindelse med søknad om godkjenning av prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegge til skattemelkdingen, kan ikke inngå i fradragsgrunnlaget.