Uttaksmerverdiavgift også på innleid arbeidskraft

Driver du med oppføring, ombygging eller oppussing av eiendom for salg eller utleie med egne ansatte må du beregne merverdiavgift av eget/de ansattes arbeid.

Hva som er egen regi

Når et foretak fører opp, bygger om eller pusser opp eiendom som foretaket skal selge eller leie ut, skjer oppføringen i egen regi. Dette i motsetning til når foretaket gjør tilsvarende arbeid for andre. Da skjer oppføringen i fremmed regi.
Ved oppføring i egen regi skal foretaket ikke beregne utgående avgift. Foretakets omsetning med utleie eller salg av fast eiendom, er unntatt fra avgift. Selskapet har dermed ingen omsetning det skal beregnes merverdiavgift av.
Foretak som bare oppfører, bygger om eller pusser opp eiendom i egen regi, skal derfor i utgangspunktet ikke være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Registreringsplikt når arbeid utføres i egen regi


Foretak som utfører arbeid i egen regi og som gjør dette med egne eller innleide ansatte, skal likevel registreres for merverdiavgift. Det må beregnes såkalt uttaksmerverdiavgift på arbeidet som utføres med egne eller innleide ansatte.

Hvorfor uttaksmoms?

Bestemmelsen om at det skal beregnes uttaksmoms skal sørge for lik avgiftsmessig belastning for virksomheter som utfører arbeid med egne ansatte som for virksomheter som benytter seg av underleverandører.
Om eiendom oppføres ved hjelp av egne ansatte eller ved bruk av underleverandør skal altså den avgiftsmessige effekten bli den samme. Foretak som har egne ansatte som kan utføre arbeidet, skal med andre ord ikke stilles gunstigere enn andre byggherrer.

Hva som blir avgiftspliktig

Ikke alt arbeid som utføres i foretaket blir avgiftspliktig, men det er nokså omfattende når det kommer til arbeid som knytter seg til selve byggearbeidene.
Foretakets omsetning er fremdeles unntatt fra avgift (salg og/eller utleie av fast eiendom), men på grunn av at det skal betales merverdiavgift på eget arbeid, må selskapet registreres for mva.
Bestemmelsen gjelder også i de tilfellene selskapet utfører arbeidet med innleid arbeidskraft. Dette er nå slått fast av Høyesterett. Høyesterett begrunner avgjørelsen med at det vil være konkurransevridende hvis ikke innleid arbeidskraft skal behandles på samme måte som egne ansatte i denne sammenhengen.

Dommen får stor betydning for foretak som oppfører eiendom i egen regi og som gjør dette med helt eller delvis bruk av innleid arbeidskraft.