Bærekraftstandarder for Europa

Revisorforeningen støtter forslagene til standarder for rapportering av bærekraft i Norge og EU. Disse standardene vil bli obligatoriske også for norske selskaper, og utkastene er gode utgangspunkt. Men det må gjøres mer arbeid og bedre koordinering med de globale standardene fra ISSB.

Publisert:

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) utarbeidet i løpet av et år 13 utkast til standarder for rapportering av bærekraft. Utkastene har nå vært på høring. Revisorforeningen har i sin høringsuttalelse støttet utkastene, men også pekt på områder hvor det er behov for klargjøring. I tillegg understreker vi at det er meget omfattende krav til rapportering og at selskapene vil trenge mye tid for å klare å rapportere for 2024 som er året de første og største selskapene skal rapportere for.

Høringen består av 195 spørsmål som er besvart i en web-portal. Revisorforeningens oversendelsesbrev finner du vedlagt.

Standardene fra EFRAG (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) følger av EUs regnskapsdirektiv og vil komme som krav også etter norsk lovgivning. Norske selskaper som allerede rapporterer etter GRI,  TCFD eller andre standarder, vil derfor ha en stor jobb å gjøre for å tilpasse seg ESRS.

Revisorforeningen ber EFRAG om å fortsette samarbeidet med ISSB for å hindre ulikheter mellom disse to settene med standarder for å unngå merarbeid for selskapene, brukerne og revisorene som skal attestere opplysningene.

To av ulikhetene mellom ISSB og EFRAG er hvilke brukergrupper som skal hensyntas og hvordan vesentlighet skal praktiseres. Det er litt uklart hvor store forskjellene er, og med kravene i EU-direktivet er de ikke helt til å unngå at det vil være forskjeller. Revisorforeningen ber derfor om at EFRAG bruker mer veiledning og flere eksempler for å vise hvilke forskjeller det vil være i praksis.

EU-direktivet åpner for en gradvis gjennomføring av kravene da en full oppfølging av alle krav ikke vil være mulig med de omfattende kravene og det vil være vanskeligheter med å innhente grunnlagsopplysninger. Revisorforeningen ber EFRAG være mer konkrete i hvordan selskapene rent praktisk skal kunne gjennomføre en slik trinnvis implementering.

Gjennomføringen blir en krevende oppgave både for små og store selskaper, og for revisorene. Vi minner om Revisorforeningens nye Akademiet for bærekraftsrapportering som gir en god oversikt over de nye kravene.