Fjerner krav om statsborgerskap i ledelser og styrer i selskaper

Fra 1. juli fjernes kravene til statsborgerskap for daglige ledere, styremedlemmer eller medlemmer av bedriftsforsamlingen som er bosatt utenfor Norge.

Publisert:

Etter aksjelovene kreves det at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer og medlemmene av bedriftsforsamlingen skal være bosatt i en EØS-stat, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland eller Konføderasjonen Sveits.

Tidligere ble det stilt krav om at personer som er bosatt i en annen EØS-stat eller Storbritannia, også måtte være borger av en slik stat. Dette kravet oppheves fra 1. juli.

Endringen innebærer at det ikke lenger stilles krav til nasjonalitet for personer bosatt utenfor Norge. Samtidig lovfestes at også bosted i Sveits vil oppfylle bostedkravet.

Bostedkravet skal sikre at ledelsens oppholdssted ikke er til hinder for utøvelsen av vervet som daglig leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen. Det skal også sikre at erstatningskrav og straffedommer mot selskapsledelsen kan håndheves og fullbyrdes.

Stortinget vedtok lovendringen 5. juni.