Ny og oppdatert veiledning om kvalitetsstyring

Revisorforeningen har oppdatert sitt veiledningsmateriell for kvalitetsstyring og risikostyring i et revisjonsforetak. Det er innarbeidet veiledning om risikostyring etter risikostyringsforskriften og oppdragskontroll etter ISQM 2. Omtalen av prosessen for overvåking og utbedring er utvidet, og det er utarbeidet et nytt eksempel på årlig rapport om evaluering av kvalitetsstyringssystemet.

Publisert:

Veiledningsmateriellet er en av dine medlemsfordeler

Det oppdaterte veiledningsmateriellet er tilgjengelig for Revisorforeningens medlemmer:

Kvalitetsstyring i et revisjonsforetak

 

Dette er nytt i veiledningen

  • Det er innarbeidet et nytt kapittel i veiledningen om risikostyring og internkontroll etter risikoforskriften. Risikostyring er tatt med i navnet på veiledningen.
  • Det er tatt inn et særskilt kapittel om oppdragskontroll etter ISQM 2.
  • Omtalen av overvåkings- og utbedringsprosessen er vesentlig utvidet med blant annet et flytdiagram for å illustrere prosessen og oppfølgingen av funn som avdekkes.
  • Det er utarbeidet et nytt eksempel på årlig rapport om evaluering av kvalitetsstyringssystemet. Eksempelet dekker de forholdene som vi mener at det vil være naturlig å ta med i den årlige rapporten. Det er beskrevet noen typetilfeller som kan være til hjelp i vurderingen av hvilken konklusjon som skal trekkes.
  • Tips og eksempler som gis til de enkelte kapitlene i veiledningen er utvidet.
  • Språk og struktur er oppdatert.

eKurs

Loven, standardene og veiledningen med mer adresseres i eKurset Kvalitetsstyring i et revisjonsforetak.