Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Ny forskrift til aksjelovene § 8-10 fastsatt

  Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 10.12.2019 ny forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer.

  11.12.2019

 • Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

  Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

  06.12.2019

 • Personlig ansvar som styremedlem i AS

  Et styreverv kan være både spennende og lærerikt. Samtidig medfører styreverv en risiko for å bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin formue. I denne artikkelen behandles de rettslige utgangspunktene for det personlige ansvaret som gjelder for styremedlemmer i AS.

  05.12.2019

 • Stor økning i styreansvarssaker

  I fjor var det 105 styreansvarssaker, mot 106 saker i hele perioden 2015 - 2017. I år ligger det an til å enda flere.

  04.12.2019

 • Endringer i aksjelovene: Næringskomiteens innstilling

  Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående, konsernunntak fra aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper.

  21.11.2019

 • Registrering og offentliggjøring av mellombalanser

  Revisorforeningen tar i høringssvaret til orde for at noteopplysningene og eventuell revisjonsberetning inkluderes ved innsending av mellombalansene slik at informasjonen gjøres tilgjengelig for kreditorene og andre interessenter og bedrer deres kontrollmuligheter.

  15.10.2019

 • Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

  Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken.

  19.09.2019

 • Regjeringens strategi for SMB

  Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på.

  25.08.2019

 • Forslag til forskrift om mellombalanser

  Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.

  12.08.2019

 • Rapport om tidsbruk i styrene

  Boston Consulting Group (BCG) har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om tidsbruk i forbindelse med styreverv i selskaper notert på Oslo Børs.

  28.06.2019

 • Beskytt bedriften mot misligheter

  Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter, både ved kriminalitet rettet mot bedriften fra eksternt hold, og ved misligheter utført av ansatte. Artikkelen belyser noen gjennomgående årsaker til at bedrifter rammes av økonomisk kriminalitet, og gir innspill til hvilke tiltak bedrifter bør ha på plass for å unngå å rammes.

  27.05.2019

 • Aksjeloven klar for Brexit

  Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.

  11.04.2019

 • Avtaler med nærstående: Forenklingen som forsvant

  Revisorforeningen er kritisk til Næringsdepartementets forslag til endringer i reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående. Vi mener at departementet, i strid med Regjeringens uttalte politikk, setter forenklingshensynet helt i bakgrunnen.

  14.03.2019

 • Personlig ansvar for daglig leder

  En daglig leder for et skipsverft (AS) ble holdt personlig ansvarlig for deler av tapet til en av kreditorene da det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet.

  27.12.2017

 • Manglende tinglysning kan få store konsekvenser

  Ved overdragelse av fast eiendom er det frivillig å tinglyse skjøte. For unngå kostnadene med dokumentavgift og tinglysningsgebyr velger en del kjøpere å sikre seg på alternative måter. Høyesterett har nylig slått fast at det kan bli en kostbar opplevelse.

  16.01.2017

 • Høyesterettsdom om korrupsjon

  Driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon for å ha deltatt på tre middager bekostet av bussprodusenten Volvo.

  09.09.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014