Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Forslag til forskrift om mellombalanser

  Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.

  12.08.2019

 • Rapport om tidsbruk i styrene

  Boston Consulting Group (BCG) har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om tidsbruk i forbindelse med styreverv i selskaper notert på Oslo Børs.

  28.06.2019

 • Aksjeloven klar for Brexit

  Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.

  11.04.2019

 • Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

  I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

  07.04.2019

 • Avtaler med nærstående: Forenklingen som forsvant

  Revisorforeningen er kritisk til Næringsdepartementets forslag til endringer i reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående. Vi mener at departementet, i strid med Regjeringens uttalte politikk, setter forenklingshensynet helt i bakgrunnen.

  14.03.2019

 • Sjekkliste skjemaer for fastsetting mv.

  Sjekklisten «skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018» er nå klar. Sjekklistene for stiftelse, avvikling, kapitalforhøyelse og beregning av utbytteramme er oppdatert.

  22.02.2019

 • Høring - forslag til endringer i aksjeloven

  Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.

  01.02.2019

 • Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

  Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019.

  14.12.2018

 • Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

  Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.

  31.10.2018

 • Ytterligere forslag til forenklinger

  Den første uken av september overleverte vi Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag til næringsministeren. Vi ble også bedt om å oversende ytterligere forenklingsforslag. Disse er nå oversendt departementet.

  25.09.2018

 • Ny NUES-anbefaling presenteres 17. oktober

  NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse.

  07.09.2018

 • Personlig ansvar for daglig leder

  En daglig leder for et skipsverft (AS) ble holdt personlig ansvarlig for deler av tapet til en av kreditorene da det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet.

  27.12.2017

 • Manglende tinglysning kan få store konsekvenser

  Ved overdragelse av fast eiendom er det frivillig å tinglyse skjøte. For unngå kostnadene med dokumentavgift og tinglysningsgebyr velger en del kjøpere å sikre seg på alternative måter. Høyesterett har nylig slått fast at det kan bli en kostbar opplevelse.

  16.01.2017

 • Tvungen overføring av aksjer

  Innløsningssum i lagmannsretten ble langt høyere enn hva majoritetsaksjeeieren tilbød, men også høyere enn hva tingretten kom frem til.

  23.09.2016

 • Høyesterettsdom om korrupsjon

  Driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon for å ha deltatt på tre middager bekostet av bussprodusenten Volvo.

  09.09.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011