Rekrutteringsundersøkelsen 2023: - Nå strømmer nyutdannede til revisoryrket

Det er sterk vekst i antall søkere til stillinger i revisjon, og begynnerlønnen er høyest for nyutdannede med master i regnskap og revisjon.

Publisert:

Det er blant funnene i årets rekrutteringsundersøkelse, som baserer seg på tall innhentet fra de 30 største revisjonsselskapene i Norge. 

Til midten av oktober hadde selskapene mottatt 2618 søknader fra nyutdannede til stillinger innen revisjon. Det reelle søknadstallet er høyere, da flere av søkerne til konsulentstillinger sekundært også søker på stillinger i revisjon. 

Antall søkere ligger per oktober nær ti prosent høyere enn totalt antall søkere for hele 2022. 

Hvem ansettes? 

Totalt er det per oktober ansatt 717 nyutdannede. Av disse har 61 prosent en master i økonomi og administrasjon (MØA) eller tilsvarende grad. 16 prosent hadde master i regnskap og revisjon (MRR). Gruppen «annen utdanningsbakgrunn» er den som øker mest. Hele 8 prosent av de nyansatte er i denne gruppen. 

8 av 10 nyutdannede som ansettes har en MØA/MRR. Om vi legger til grunn at også hoveddelen av nyansatte i gruppen med annen utdanningsbakgrunn har en master, vil nær 9 av 10 ha utdanning på masternivå. 

Fordelingen av nyansatte etter utdanningsbakgrunn i hhv. 2023 (pr. oktober) og 2022 (hele året) som følger: 

Utdanningsbakgrunn  2023 2022
Master i regnskap og revisjon 16 % 15 %
Master i økonomi og administrasjon   61 % 69 %
Bachelor i økonomi og administrasjon 13 % 11 %
Bachelor i regnskap og revisjon  2 % 1 %
Annen utdanningsbakgrunn  8 % 4 %

God kjønnsbalanse  

Menn er fremdeles i knapt overtall blant unge nyansatte, men kvinneandelen øker. I snitt for alle selskapene i undersøkelsen er andelen nå 55 prosent menn og 45 prosent kvinner. De fem største selskapene, som står for 91 prosent av ansettelsene, ligger på snittet, mens de øvrige selskapene ligger veldig nær 50/50.  

Lønnshopp for nyutdannede  

Begynnerlønn for nyutdannede i revisjon har økt vesentlig fra 2020 og frem til i dag. Snittlønn for en nyutdannet med MRR er i 2023 562 000 kroner. I 2020 var snittlønnen 458 000 kroner. 

Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyansatte etter utdanningsbakgrunn er som følger: 

Utdanningsbakgrunn  2023 2022
Master i regnskap og revisjon  562 366 558 772
Master i økonomi og administrasjon 557 251 538 722 
Bachelor i økonomi og administrasjon 517 019 494 841
Bachelor i regnskap og revisjon  522 147 517 975 
Annen utdanningsbakgrunn 536 991 515 547
Gjennomsnitt alle  550 259 535 299

Hvor rekrutteres det fra? 

Flest av de nyansatte, samlet i overkant av 46 prosent, kommer fra de to store Handelshøyskolene NHH og BI. Tidligere kom flest fra NHH, men i år er det ansatt flere fra BI.  

Antall nyansatte etter studiested i 2023 (pr. oktober) og 2022 (hele året) er som følger: 

Studiested 2023 2022
BI 176 166
NHH 156 202
NTNU 64 76
Universitetet i Agder 48 61
Universitetet i Stavanger  47 53
OsloMET  33 33
Universitetet i Sørøst-Norge  24 18
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  23 28
UiT Norges arktiske universitet  17 21
Copenhagen Business School 16 11
Høgskolen i Innlandet 16 9
Nord Universitet 16 22
Høgskolen i Molde 4 0
Andre studiesteder Norge 56 53
Andre studiesteder utland  21 24
Nyutdannede totalt 717 777