Praktisk eksamen for revisor

Praktisk eksamen for revisor avholdes torsdag 26. oktober 2023 kl. 09:00–14:00. Bestått praktisk eksamen er ett av vilkårene du må oppfylle for å kunne søke Finanstilsynet om godkjenning som statsautorisert revisor. Påmeldingsfristen var mandag 28. august 2023.

16474---DnR---PraktiskEksamenForRevisor---Webbanner-1100x560-web.jpg

Du må ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller bachelorgrad i regnskap og revisjon (overgangsordning til 2025), og ha gjennomført minst to år av den praktiske opplæringen (24 måneder og 3200 timer) for å ta praktisk eksamen (skjema som kan benyttes for bekreftelse på praksis). 

  • Årets eksamen avholdes torsdag 26. oktober 2023 kl. 09:00–14:00 
    • Eksamensoppgaven offentliggjøres kl. 09:00 og det åpnes samtidig for innlevering av eksamenbesvarelsen. Kandidater må identifisere seg med VIPPS for å sende inn eksamensbesvarelsen. Besvarelsen sendes inn som ETT dokument, i Word eller PDF, innen kl. 14:00. 
  • Påmeldingsfristen var mandag 28. august 2023 
  • Med eksamenskalkulatoren (xlsx) kan du se om du oppfyller kravene til å ta praktisk eksamen.
  • Se opptak av webinar om praktisk eksamen (mp4)

Regelverket for praktisk eksamen

Bestemmelsene om praktisk eksamen er inntatt i revisorloven § 3-3 og forskrift om revisjon og revisorer § 1-4 og eksamensinstruksen.

Påmelding til praktisk eksamen 

Innlogging via Vipps for sikker identifisering

Vi bruker Vipps-innlogging for sikker identifisering ved påmelding og eksamensinnlevering. Vipps brukes IKKE for betaling. Du vil senere motta e-post fra DnR Kompetanse AS med faktura på kr 2000 som må betales innen oppgitt frist. 

Vedlegg som dokumenterer utdanning og praksis

Ved søknad må du legge med dokumentasjon på utdanning og praksis, dvs.:

  • Vitnemål eller bekreftelse fra studiestedet som viser at du har oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR). Dokumentasjon må vise oppnådd grad.
  • Oversikt over gjennomført praksis på minimum 24 måneder og 3200 timer praksis signert av arbeidsgiver.

Mer om dokumentasjon av utdanning

Du må ha oppnådd en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Dersom vitnemål ikke er mottatt, undersøk med studieinstitusjonen om den kan gi deg bekreftelse på oppnådd grad.

Karakterkravet er ikke et vilkår for å gå opp til praktisk eksamen

Du kan gå opp til praktisk eksamen selv om du ennå ikke har oppnådd karakterkravet (C eller bedre) som forutsettes for å få godkjenning som statsautorisert revisor. Vi trenger derfor ikke dokumentasjon på dine karakterer, men dokumentasjon må vise oppnådd grad.

Tilsvarende utenlandsk grad

Hvis du har en annen høyere utdanningsgrad fra før og har avlagt nødvendige tilleggseksamener for å oppfylle norsk mastergrad i regnskap og revisjon, kan en uttalelse fra norsk studiested som tilbyr mastergrad i regnskap og revisjon erstatte vitnemål for ny mastergrad. Studiestedet må bekrefte at din utdanning i innhold og omfang tilsvarer studiestedets mastergrad i regnskap og revisjon.

Overgangsordning for deg som har bachelorgrad i regnskap og revisjon

Etter en overgangsordning til den nye revisorloven kan også du som har oppnådd en bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) gå opp til praktisk eksamen. Overgangsordningen opphører i 2025.

Mer om dokumentasjon av praksis

Du må ha gjennomført minst to år av den praktiske opplæringen, for å ta praktisk eksamen.

Arbeidsgivers bekreftelse

Den praktiske opplæringen må bekreftes fra arbeidsgiver(e) både i varighet (minst 24 måneder) og omfang av kvalifiserende praksis (minst 3200 timer). Kurstimer kan ikke medregnes.

Hva som kvalifiserer som praksis

Praktisk opplæring skal være gjennomført i et revisjonsforetak, eller etter unntaksregelen som følger av revisorloven § 3-3 andre ledd, jf. revisorforskriften § 1-2. Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som revisor gir nærmere rettledning, se punktet om praksis.

Krav til variert praksis og krav til praksis etter utdanning gjelder ikke for praktisk eksamen

Kravet til variasjon (minst seks bransjer) og kravet til at ett år av praksisen skal være opparbeidet etter oppnådd utdanningsgrad i regnskap og revisjon gjelder først ved etterfølgende godkjenning som statsautorisert revisor.

Praksis fra kommunal-/fylkeskommunal revisjon eller Riksrevisjonen

For praksis fra årsregnskapsrevisjon av offentlig virksomhet som likestilles med årsregnskapsrevisjon av private foretak, ber vi om at navn og revisorregisternummer for veilederen(e) fremgår av bekreftelsen på praksisen.

Annen praksis

Inntil ett år av praksiskravet kan være internrevisjon, skatterevisjon, utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven eller annen relevant praksis, jf. unntaket i forskriften om revisjon og revisorer § 1-2 annet ledd. Bekreftelsen fra arbeidsgiver må angi konkret hvilke typer praksis som er utført. Typer praksis som det ikke kan antas at Finanstilsynet vil akseptere ved søknad om godkjenning som statsautorisert revisor, kan ikke tas med. Se omtale av annen praksis i Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som revisor.

Permisjoner, deltid mv.

For varighetskriteriet på minst 24 måneder regnes hele perioden du har vært ansatt i revisjonsfirmaet med. Dette gjelder selv om du har vært i permisjon deler av perioden eller jobbet deltid, men husk at du også må oppfylle kravet til omfang. Eksempel: Du har jobbet 26 måneder i et revisjonsselskap, men har bare 2000 timer med kvalifiserende praksis. Da trenger du ytterligere 1200 timer med kvalifiserende praksis for å kunne ta praktisk eksamen.

Eksamensavgift, faktura, refusjonsvilkår

Eksamensavgiften utgjør kr 2000.

Når du melder deg på praktisk eksamen, aksepterer du vilkårene i eksamensinstruksen for praktiskeksamen for revisor, herunder kravet om betaling av eksamensavgift i kapittel 2 i eksamensinstruksen. Eksamensavgiften må være betalt for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Ordningen med gjennomføring av praktisk eksamen er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at de samlede kostnadene dekkes inn gjennom eksamensavgiften.

Eksamensavgiften refunderes ikke for kandidater som ikke er kvalifiserte. Grunnen til dette er at arbeidet med å avklare slike påmeldinger bør belastes den aktuelle kandidaten.

Faktura

Du vil motta e-post fra DnR Kompetanse AS med faktura på kr 2000 som må betales innen oppgitt frist. Fakturaen stiles til deg som kunde. Dersom din arbeidsgiver skal betale fakturaen eller refundere utgiften er dette noe du må avtale med din arbeidsgiver.

Halv eksamensavgift ved avmelding senest 30 dager før eksamen

Hvis du sender oss melding om at du trekker deg fra eksamenen senest 30 dager før eksamensdatoen, får du imidlertid refundert halvparten av eksamensavgiften.

Refusjon ved sykdom

Får du ikke gjennomført eksamen på grunn av sykdom, kan du kreve eksamensavgiften tilbakebetalt hvis dokumentasjonen sendes oss innen 14 dager etter eksamensdagen.

Bekreftelse på at du kan gå opp til praktisk eksamen

Når eksamensavgiften er betalt og vi har konkludert med at kriteriene for utdanning og praksis er oppfylt, vil du motta en egen bekreftelse på at du kan gå opp til eksamen.

Se nedenfor om forberedelser til og gjennomføring av eksamen.

 

Eksamen og sensur 

Forberedelser til, og gjennomføring av eksamen

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom eksamensinstruksen (særlig kapittel 2 og 3) og ser på tidligere eksamener og sensorveiledninger for å forberede deg til praktisk eksamen.

Omtrent en uke før eksamen vil du få en egen e-post med link til siden hvor eksamensoppgaven legges ut til oppstart kl. 09, torsdag 26. oktober. Eksamensoppgaven må leveres i henhold til instruks innen kl. 14 samme dag.

Praktisk eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen. Du må utføre prøven selvstendig, og kan benytte skrevne og tekniske hjelpemidler under arbeidet.

Eksamenens arbeidsmengde er normert til fire timer, mens det er avsatt en time til inn- og utlogging mv. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med tid til innleveringen.

Du må identifisere deg med VIPPS når du skal sende inn besvarelsen. Besvarelsen sendes inn som ETT dokument, i Word eller PDF.

Sensur og oversendelse av eksamensresultat

Endelig sensur av besvarelsen vil bli vurdert til «Bestått/Ikke bestått». Senest 17. november får du en e-post fra oss med eksamensresultatet.

Ved bestått eksamen vil du få tilsendt eksamensbevis fra Revisorforeningen. Finanstilsynet vil samtidig få informasjon om at du har bestått eksamen.

Dersom du ikke har bestått eksamen, får du oversendt en begrunnelse for karakterfastsettelsen.

Klage på eksamensresultatet ved «ikke bestått»

Dersom du ønsker å klage på karakterfastsettelsen ved «ikke bestått» eksamen må dette skje innen tre uker fra datoen du mottok eksamensresultatet. 

Informasjon om hvor du kan sende klagen fremkommer av e-posten du får fra oss med eksamensresultatet. 

 

Søknad om å få godkjenning som statsautorisert revisor

Når praktisk eksamen er bestått kan du søke Finanstilsynet om å få godkjenning som statsautorisert revisor dersom du oppfyller de øvrige vilkårene for godkjenning (utdanning, praksis og skikkethet), jf. revisorloven §§ 3-1 – 3-6 med forskrifter. Vilkårene er nærmere omtalt i Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som statsautorisert revisor

Pass på å bruke Finanstilsynets standardskjema for bekreftelse av praksis fra revisjonsselskap:

Søknaden om å få godkjenning som statsautorisert revisor skal leveres i Altinn (KRT-1019). Vilkårene skal være oppfylt på søknadstidspunktet, og nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.

Det må påregnes at Finanstilsynet for tiden har lengre saksbehandlingstid enn de 30 dagene som er indikert på tilsynets nettsider. Finanstilsynet har satt inn ekstra ressurser for å redusere behandlingstiden.

I det følgende omtales tilleggskrav ved søknad om godkjenning som statsautorisert revisor sammenlignet med kravene for praktisk eksamen.

Karakterkravet for MRR-graden

Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av masterstudiet. Karakterkravet gjelder alle prøver som fremgår av karakterutskriften som en del av studiet, også masteroppgaven. Hvis karakterutskriften viser at en karakter er fastsatt på grunnlag av flere delprøver, er det den samlede karakteren som gjelder. Unntak fra karakterkravet gjelder hvis studiestedet ikke har benyttet bokstavkarakter som vurderingsuttrykk.

Ved søknad om godkjenning må den formelle utdanningen dokumenteres med fullstendig vitnemål inkl. karakterutskrift. Se punktene Krav til formell utdanning og dokumentasjon av formell utdanning i Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.

 

Søknad om godkjenning etter overgangsregelen

Bachelor i regnskap og revisjon

Hvis du søker om godkjenning som statsautorisert revisor før 31. desember 2025, trenger du ikke mastergrad i regnskap og revisjon for å oppfylle kravet til formell utdanning, det er tilstrekkelig med bachelorgrad i regnskap og revisjon.

Du må har karakteren C eller bedre i eksamener som utgjør revisoreksamen etter rammeplan for det treårige revisjonsstudiet (15 studiepoeng revisjon, 15 studiepoeng årsregnskap (inkl. IFRS), 15 studiepoeng skatterett og 7,5 studiepoeng rettslære). Alle øvrige vilkår (oppdatert teoretisk kunnskap, praksis, praktisk eksamen og skikkethet) må også være oppfylt før 31. desember 2025.

Dersom det er mer enn fem år siden utløpet av kalenderåret du oppnådde bachelorgraden i regnskap og revisjon, forutsetter Finanstilsynet at du oppfylle krav til etterutdanning i revisorloven § 5-1 innen utgangen av året du får din godkjenning.

 

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 

Hold deg oppdatert - abonner på vårt nyhetsbrev

Les mer om:

Har du spørsmål om praktisk eksamen for revisor?

Kontakt oss (velg tema: Utdanning)