MVA og andre avgifter

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer når det gjelder merverdiavgift. Det foreslås økte avgifter både for fossilbiler, hybridbiler og elbiler. Det foreslås å redusere elavgiften med 1,5 øre pr. kWh, samtidig som det foreslås en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre pr. kWh.

De viktigste forslagene når det gjelder merverdiavgift er:

  • Akupunktur blir mva-pliktig fra 1. januar 2022. For naprapati og osteopati utsettes avgiftsplikten til 1. juli 2022.
  • Deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner videreføres inntil videre.
  • Omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen - det foreslås ikke endringer i reglene som ble innført 1. januar 2001 og som begrenser adgangen til utsatt fakturering til ferdigstillelse.
  • Merverdiavgiftskompensasjon, frivillige foreninger og idrettsanlegg - regjeringen bevilger 1750 millioner til den generelle ordningen og 299 millioner til bygging av idrettsanlegg.

Øker bilavgiftene, men trafikkforsikringsavgiften reduseres

Regjeringen foreslår å redusere avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften. Videre foreslår regjeringen å øke CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler. Det foreslås også å innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for elbiler.

For å bremse nedgangen i inntektene i engangsavgiften og samtidig styrke insentivene til å velge elbil, foreslår regjeringen å redusere fordelene i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Det foreslås at fradragssatsen reduseres til 15 prosent og at kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 km til 100 km.

Det foreslås samtidig å redusere trafikkforsikringsavgiften med 95 kroner årlig. Lavere trafikkforsikringsavgift reduserer kostnadene for alle bileierne, men forslag om å øke CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler, vil bidra til å reduser bruken av fossilbiler.

Elavgift og landbasert vindkraft

Det foreslås å redusere elavgiften med 1,5 øre pr. kWh. Samtidig foreslås en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre pr. kWh. Avgiftsinntektene skal fordeles til vertskommuner for vindkraft. Det er lagt opp til at første innbetaling av avgiften skjer i 2023. Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.