Selskaper

Skattemelding for selskap skal leveres innen 31. mai. Denne fristen gjelder også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper. Skattemeldingen med alle vedlegg skal leveres elektronisk. For inntektsåret 2022 kan selskaper velge mellom å levere skattemelding med vedlegg etter den «gamle» ordningen eller å levere etter den nye ordningen via et årsoppgjørssystem.

Gammel ordning

De aller fleste aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting som leverer skattemelding etter den «gamle» ordningen skal levere Næringsoppgave 2 (RF-1167) som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen. Dette gjelder både selskaper som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven og de som benytter IFRS (internasjonal regnskapsstandard). Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS må i tillegg levere RF-1269.

Driver selskapet virksomhet innen forsikring, pensjon, bank eller finans skal det leveres andre næringsoppgaver.


Vedlegg til næringsoppgaven

I tillegg til næringsoppgaven finnes det om lag 60 skjemaer som også er vedlegg til næringsoppgaven, men det er bare et fåtall av disse som er aktuelle for de aller fleste.
De mest brukte tilleggsskjemaene er:

 • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, RF-1217. 
  Skjemaet skal benyttes av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven, og som har poster i balansen i næringsoppgaven hvor de regnskapsmessige verdiene er forskjellig fra de skattemessige.
 • Avstemming av egenkapital, RF-1052. 
  Skjemaet skal benyttes av alle selskaper.
 • Avskrivninger, RF-1084.
  Skjemaet leveres av alle som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler.
 • Gevinst- og tapskonto, RF-1219
  Skjemaet leveres av alle som fører gevinst- og tapskonto etter realisasjon av driftsmidler mv.
 • Lønns- og pensjonskostnader, RF-1022.
  Leveres av alle som har utbetalt lønn eller andre opplysningspliktige ytelser og som er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift.
 • Bruk av bil, RF-1125.
  Leveres av de som krever fradrag for egne og leasede biler, herunder også varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7500 kilo.
 • Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter, RF-1359.
  Skjemaet benyttes av alle selskaper for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088.
 • Formue av næringseiendom, RF-1098.
  Leveres av alle som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.
 • Oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag, RF-1206.
  Leveres av selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i inntektsåret.

Fullstendig oversikt over tilleggsskjemaer finnes på skatteetaten.no. 

Levering av skattemelding etter den nye ordningen

For inntektsåret 2022 kan de fleste selskaper også velge å levere skattemeldingen i nytt format. Neste år (2024 for inntektsåret 2023) blir den nye løsningen obligatorisk for alle selskaper.
Den viktigste endringen er at den nye skattemeldingen bare kan leveres fra et regnskapsprogram eller et årsoppgjørsprogram. Det blir ingen portal på skatteetaten.no der skattyter kan levere næringsspesifikasjonen slik tilfellet er for personlig næringsdrivende.

Ellers bygger den nye skattemeldingen for selskaper på de samme prinsippene som den nye skattemeldingen for personlige næringsdrivende ved at alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
I 2022 gjennomfører Skatteetaten en pilot for noen aksjeselskaper for skattemeldingen for inntektsåret 2021. Hovedmålet med piloten er å få testet den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle selskaper skal bruke løsningen.