BFU om konserninterne overføringer

Den latente skatteforpliktelsen faller ikke bort selv om det overdragende og det overtakende selskapet fusjonerer når de overførte eiendelene er fisjonert til et annet konsernselskap.

Publisert:

Et konsern innen akvakultur ønsket å rendyrke oppdrettsvirksomheten i et eget selskap i forbindelse med at det skulle innføres grunnrenteskatt i næringen. Selskapet valgte derfor å selge oppdrettsvirksomheten som lå i et datterselskap (AO) til et annet, nystiftet datterselskap (AH). Selskapet påberopte seg reglene om skattefrie konserninterne overføringer, jf. FSFIN § 11-21-1 flg., noe som medfører at det ligger en latent skatteforpliktelse på gevinsten som utløses hvis konserntilknytningen brytes.

Året etter ønsket konsernet å gjennomføre en restrukturering ved at den overførte oppdrettsvirksomheten skulle fisjoneres til et søsterselskap av AH (BP).  Resten av AH skulle fusjoneres tilbake til det opprinnelige selskapet (AO).

Selskapet mente at den latente skatteforpliktelsen bortfalt ved fusjonen mellom (rest) AH og AO, jf. Finansdepartementets uttalelse inntatt i Utv 2006 s 977. Det var ikke Skattedirektoratet enig i. Bortfall av den latente skatteforpliktelsen forutsetter at de overførte eiendelene i så fall videreføres i det fusjonerte selskapet. Det er ikke tilfellet her siden de overførte eiendelene er overtatt av søsterselskapet BP. Statusen som overtakende selskap ved den konserninterne overføringen blir da overtatt av dette selskapet, mente Skattedirektoratet.