Foreslår endringer i skattereglene for introduksjonsstønad

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at introduksjonsstønad fra 2025 skal beskattes som lønnsinntekt.

Publisert:

Introduksjonsstønad gis til innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Stønaden gir rett til minstefradrag etter reglene for pensjon og har same trygdeavgiftssats som pensjon. Andre trygdeytelser i yrkesaktiv blir imidlertid beskattet som lønn.

Finansdepartementet mener det bør ryddes opp i skattereglene og foreslår at også introduksjonsstønad fra og med 2025 skal skattlegges som lønn. Forlaget innebærer at skatten på introduksjonsstønad øker noe.

Høringsfristen er 31. juli 2024