Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023

Dersom et selskap med kapitalendring eier aksjer i et underliggende selskap med næringseiendom utenfor de største byene, må det ifølge Skattedirektoratet fastsettes en alternativ verdi på disse aksjene for 2023 der «distriktsrabatten» ikke er hensyntatt.

Publisert:

Formuesverdien på næringseiendom beregnes ved at den beregnede utleieverdien x 0,9 divideres med en kalkulasjonsfaktor på 8,5 % for 2023. I statsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt et tillegg i kalkulasjonsfaktoren på 1 prosentpoeng for eiendommer i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Skattedirektoratet har gitt anvisning på hvordan ikke-børsnoterte selskaper skal hensynta den nye rabatten for næringseiendommer utenfor de fire største byene ved beregning av formuesverdi på aksjene i skattemeldingen for 2023. Disse anvisningene er beskrevet i tidligere artikkel på revisorforeningen.no.

Selskaper som er nystiftet, har gjennomført kapitalforhøyelse med innbetaling mv. i 2023

Formuesskattepliktige skattytere, bl.a. personlige aksjonærer, skal i noen tilfeller verdsette aksjen til verdien 1. januar i fastsettingsåret, jf. skatteloven § 4-13. Dette gjelder bl.a. aksjer i selskaper som har gjennomført kapitalendring med inn- eller utbetaling og nystiftede selskaper.  

I slike tilfeller skal selskapet utarbeide to formuesverdier:

  • Den ene verdien rapporteres av selskapet på «vanlig» måte, men der verdsettingsrabatten skal være hensyntatt. Denne verdien skal brukes av aksjonærene for inntektsåret 2024.
  • Den andre verdien som skal beregnes skal brukes av aksjonærene for inntektsåret 2023. Der skal den nye rabatten ikke være hensyntatt. Dette er opplysninger som ikke skal sendes til skatteetaten, men selskapet skal formidle verdien til aksjonærene.

Underliggende selskaper med næringseiendom i distriktene

Skattedirektoratets anvisning omtalte ikke tilfeller der selskapet med kapitalendring e.l. eier aksjer i underliggende selskaper med næringseiendom utenfor de fire største byene. Det underliggende selskapene har som regel ikke gjennomført kapitalendring mv., og er derfor i utgangspunktet ikke pålagt å beregne noen alternativ verdi på aksjene der den nye rabatten på næringseiendom i distriktene ikke er hensyntatt.

Revisorforeningens spørsmål

Revisorforeningen rettet en forespørsel til Skattedirektoratet om hvordan en skulle håndtere slike tilfeller. Revisorforeningen viste til at det øverste selskapet (selskapet med kapitalendring) ofte ikke har tilstrekkelig med informasjon til å kunne beregne en alternativ verdi på aksjene i de underliggende selskapene der denne «distriktsrabatten» ikke er hensyntatt. Det underliggende selskapet kan neppe heller pålegges å beregne en slik verdi.

Revisorforeningen mente derfor det bør kunne aksepteres at det øverste selskapet benytter den fastsatte formuesverdien i de underliggende selskapene uten korreksjon. En annen løsning vil være vanskelig og svært tidkrevende å gjennomføre i praksis. Uansett mente foreningen at dette må praktiseres med en viss romslighet, særlig ved mindre eierandeler eller verdier.

Skattedirektoratets svar

Skattedirektoratet svarte på henvendelsen i en e-post 19. mars 2024. Skattedirektoratet mener man må justere verdien av næringseiendommer eid av underliggende selskaper når en fastsetter verdien av aksjene i disse underliggende selskapene pr. 1. januar 2024, selv om dette kan være vanskelig og tidkrevende å gjennomføre i praksis.:

«I forarbeidene til de nye reglene om kalkulasjonsfaktor for næringseiendom i distriktene, legger man til grunn at ikke- børsnotert selskap skal oppjustere formuesverdi bak aksjene for 2023, slik at aksjonærene får lavere formuesverdi på aksjer fra 2024.
Når det skjer en kapitalendring i morselskapet i 2023, blir verdsettingstidspunktet for aksjer i henhold til skatteloven § 4-13 endret til 1.1.2024. I tilfelle hvor underliggende selskap har fastsatt formuesverdi for 2023 med oppjustert kalkulasjonsfaktor for næringseiendom i distriktet, vil det gi en for lav formuesverdi på bak aksjer i morselskapet til bruk i aksjonærens skattemelding for 2023. Morselskapet må derfor beregne en alternativ formuesverdi til sine aksjonærer slik at verdien blir riktig i aksjonærenes skattemelding for 2023. For 2024 blir verdsettingstidspunktet for aksjer i morselskapet 1.1.2024 og den fastsatte formuesverdien (med oppjustert kalkulasjonsfaktor) i datterselskapet for 2023 kan legges til grunn. Verdien for aksjer i morselskapet blir således riktig i aksjonærens skattemelding for 2024.
For at morselskapet skal kunne fastsette alternativ formuesverdi for aksjonærene for 2023, må morselskapet få opplysninger fra underliggende selskap om en alternativ formuesverdi for dette selskapet der den oppjusterte kalkulasjonsfaktoren ikke er hensyntatt.»