Revisjonskomitemøte 18. mars 2024

Mandag var det møte i revisjonskomiteen hvor temaer som høringsinnspillene til SA3802, forhold rundt åpenhetsloven og et prosjekt rundt «bekreftelser» fra revisor ble diskutert.

Publisert:

SA3802 høringsbehandling 

Administrasjonen redegjorde for de mottatte høringssvar og foreslo til tilpasninger. Komiteen hadde også en prinsipiell diskusjon om bruken av samlebegrepet attestasjoner om «redegjørelser, uttalelser og bekreftelser» i standardens punkt 1. Det var kommet to høringsinnspill som ønsket å reversere dette. Hovedinnvendingen er at «redegjørelser» og «bekreftelser» ligger utenfor konseptet attestasjon og er ikke underlagt rammeverk eller standarder for attestasjon, revisjon, forenklet revisorkontroll eller beslektede tjenester fra IAASB. Komiteen drøftet dette spørsmålet inngående og et flertall ønsket å beholde tilnærmingen i høringen. Det ble også enighet at administrasjonen skulle endre på innledningen i punkt en for å få frem forskjellen. 

Attestasjon bærekraft 

Komiteen bestemte å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider en eksempeluttalelse, og vurderer om den skal se tilsvarende ut for en ikke-revisjonskunde.  

Prosjekt rundt revisors «bekreftelser» til det offentlige 

Administrasjonen orienterte om at det var startet et arbeid som skulle se på revisors «bekreftelser» til det offentlige. Komiteens medlemmer ble oppfordret til å spille inn de mest vanlige eller eksempler hvor det er sett utfordringer i praksis. Formålet med arbeidet er å se på formuleringene i de forskjellige uttalelser og eventuelt forbedre disse til gode for brukerne og revisorene. 

 Åpenhetsloven 

Administrasjonen orienterte om at det var mottatt avklaringer rundt åpenhetsloven og spesielt de tilfeller hvor årsregnskapet avlegges før åpenhetsrapporten er klar. Denne var sendt til komiteens medlemmer i forkant av møtet. Komiteen diskuterte om det er behov for videre arbeid på bakgrunn av svaret og vurderte at dette ikke var nødvendig. Se også oppdatert veiledning: https://www.forbrukertilsynet.no/vi-jobber-med/apenhetsloven/redegjorelsesplikt   

 

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 [email protected]