Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap

Dersom innsending av årsregnskap for regnskapsår 2021 er blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette.

Publisert:

I Regnskapsregisterets artikkel om å søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr er akutt sykdom en årsak som nevnes som grunn for ettergivelse. Samtidig står det som et av eksemplene at «covid-19 (gjelder kun for regnskapsåret 2019 og 2020)». Vi mener at dersom covid-19 sykdom i 2022 er den reelle årsak til forsinkelsene, så må dette anses som en grunn som oppfyller lovens krav for å kunne få gebyret ettergitt.

Det er de reelle og faktiske forhold som må brukes i søknader om ettergivelse. Dette må begrunnes og dokumenteres i søknaden. Søknaden sendes etter at gebyret ikke lenger ilegges.

Revisorforeningen har tatt opp med Regnskapsregisteret at for mange var sykefraværet første halvår 2022 pga. covid-19 vel så høyt som i tilsvarende perioder de to foregående årene. Det var også oppblomstring av smitte før sommeren i år, i motsetning til de to foregående årene.

I sitt svar skriver Regnskapsregisteret at:

«For de to foregående regnskapsårene var det skriftlig avklart fra Finansdepartementet at covid-19 skulle tillegges ekstra vekt som grunnlag for ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Tilsvarende gjelder ikke for regnskapsår 2021. Dersom innsendelse av årsregnskap for regnskapsår 2021 har blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette. Regnskapsregisteret vil behandle søknader om ettergivelse av ilagt gebyr individuelt på vanlig måte med hjemmel i regnskapsloven § 8-3 tredje ledd.»

Våre forslag om utsettelse for innsending av årsregnskapet/generell lemping i ileggelse av forsinkelsesgebyr før sommeren førte dessverre ikke frem.