Andre økonomiske støtteordninger - tilskudd, lån og garantier

Aktive ordninger

Tiltakspakke for luftfarten – statlig lånegaranti. Til 31.10.

En statlig lånegaranti på til sammen kr. 6 mrd. Av disse er 3 mrd. rettet mot Norwegian, 1,5 mrd. mot SAS og 1,5 mrd. mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Se omtale på regjeringen.no

Regjeringen har varslet at ordningen skal utvides fra 30. juni til 31. oktober 2020

Flyselskapene vil få tilbakebetalt flypassasjeravgift fra 1. januar.

Garantiordningen forvaltets av Garantiinstituttet for eksportkreditt.

 • Forslag lansert: 19. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Vedtatt i Stortinget 21. mars
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Godkjent av ESA 30. mars 2020. Trådt i kraft 31. mars 2020.

Statens obligasjonsfond - lån rettet mot større norske selskaper
Tiltakspakke for skogbruket og reindriften. Til 30.12.

Det er fastsatt ekstraordinære tiltakspakker til skogbruket og reindriftsnæringen på henholdsvis 50 og 10 millioner kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no og på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020 (Revidert nasjonalbudsjett)
 • Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 vedtatt 9. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: 9. juni til 31. desember 2020.
 • Tiltak vedtatt: Innst. 360 S (2019-2020). Vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

Statlig garantiordning for lån til SMB og større bedrifter. Ut 2020.

Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån, maksimalt 50 mill. kr. pr bedrift. Fra 2. april ble forskriften endret slik at ordningen også omfatter garanti på lån inntil 150 millioner kroner til større bedrifter.

Om omfordeling av garantirammene, se nyhetssak på regjeringen.no 12. mai 2020. Garantiordningen er forlenget til å gjelde ut 2020.

Ved forskriftsendring 16. september er reglene endret slik at bedrifter som regnes som små etter EU-reglene kan motta statsgaranterte lån selv om de har vært eller er i økonomiske vanskeligheter slik dette er definert i regelverket. Se pressemelding fra Finansdepartementet

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Tiltakspakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. 

Se omtale på revisorforeningen.no

Se omtale på regjeringen.no

Se nærmere informasjon om ordningene, herunder hvordan søke på innovasjonnorge.no 

 • Forslag fremmet: 27.mars 2020, Prop 67 S (2019-2020) pkt 2.9.
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. S (2019-2020)
 • Virkningstidspunkt: Straks

Enklere tilgang til lån og garantier fra Innovasjon Norge

Tiltaket omfatter Innovasjon Norges samlede rammer på 7 mrd. kroner og inneholder bl.a. lavere rente på lån fra IN, avdragsutsettelse, forenklet søknadsprosess, større bidrag til finansiering enn normalt og levere krav til sikkerhet.

Se omtale på revisorforeningen.no

19. april 2020 lyste Forskningsrådet ut en mulighet til å søke om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Økt utlånsramme for bankene – lettelser i kravet til motsyklisk kapitalbuffer

 

Utløpte ordninger

Tilskudd for å sikre planting av skogplanter. Frist 30.04.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020. Ordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket av virusutbruddet gjennom å sikre arbeidskraft til plantearbeidet. Søknadsfristen utløp 30. april 2020.

 • Tiltak lansert: Forskrift fastsatt 16. april 2020
 • Ikrafttredelse: straks t.o.m. 31. desember 2020