Andre økonomiske støtteordninger - tilskudd, lån og garantier

Aktive ordninger

Lånegarantiordningen - 90 % statsgaranti på nye banklån. Til 30.06.2021

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Små og mellomstore bedrifter kan låne opptil 50 millioner kroner. Større bedrifter kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen.

Les mer på revisorforeningen.no

Om omfordeling av garantirammene, se nyhetssak på regjeringen.no 12. mai 2020. Garantiordningen er forlenget til å gjelde ut 2020

Finansdepartementet besluttet den 12. november 2020 at garantiordningen forlenges til 30. juni 2021. Det åpnes også for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. 

Ved forskriftsendring 20. november 2020 ble det åpnet for at bankene kan gi avdragsfrihet i opptil tre år. Dette gjelder også for lån som er innvilget før forskriften ble endret 20. november. Det ble også klarlagt at bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 anses som lønnsomme og dermed kan omfattes av ordningen.  

Ved forskriftsendring 16. september er reglene endret slik at bedrifter som regnes som små etter EU-reglene kan motta statsgaranterte lån selv om de har vært eller er i økonomiske vanskeligheter slik dette er definert i regelverket. Se pressemelding fra Finansdepartementet

Midlertidig garantiordning for kredittsalg

Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både ved innenlands salg og eksport. Det er etablert en midlertidig statlig garantiordning for re-forsikring av kortsiktig kredittforsikring som innebærer at staten dekker tap hos kredittforsikringsselskapene slik at disse kan opprettholde sine tilbud til bedrifter i Norge i 2020, til tross for betydelig økt risiko i markedet.

Ordningen administreres av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), men innebærer at bedrifter i Norge kan forholde seg til kredittforsikringsselskapene.  

Les mer på regjeringen.no 

Regjeringen har varslet at den vil forlenge ordningen til 30. juni 2021

Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter.

Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Søknadsfristen utløp 15. september. 

Regjeringen har foreslått nå å utvide ordningen ut året, og bevilge ytterligere 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsnæringen. Bedriftene skal kunne søke Innovasjon Norge om tilskudd fra ordningen ut året. For å kvalifisere til støtte må bedriftene ha hatt et betydelig omsetningsfall.

Les mer på revisorforeningen.no  

 

Tiltakspakke for luftfarten – statlig lånegaranti

En statlig lånegaranti på til sammen kr. 6 mrd. Av disse er 3 mrd. rettet mot Norwegian, 1,5 mrd. mot SAS og 1,5 mrd. mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Se omtale på regjeringen.no

Ordningen er utvidet til å gjelde ut 2020, men Regjeringen vil foreslå at trekkperioden utvides med 6 måneder, fra 31. desember 2020 til 30. juni 2021, og at løpetiden for garantiene endres fra to til tre år. Forlenging av trekkperioden vil åpne for at eventuelle udisponerte midler kan gjøres tilgjengelig utover våren.  

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å forlenge det midlertidige fritaket for flypassasjeravgift ut 2021, samt å øke bevilgningene til statlig kjøp av flyruter til to milliarder kroner i 2021. Regjeringen forplikter seg dessuten til å komme tilbake til Stortinget innen utgangen av januar med en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten.

Flyselskapene vil få tilbakebetalt flypassasjeravgift fra 1. januar.

Garantiordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt.

 • Forslag lansert: 19. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Vedtatt i Stortinget 21. mars
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Godkjent av ESA 30. mars 2020. Trådt i kraft 31. mars 2020.

Statens obligasjonsfond - lån rettet mot større norske selskaper
Tiltakspakke for skogbruket og reindriften. Til 30.12.

Det er fastsatt ekstraordinære tiltakspakker til skogbruket og reindriftsnæringen på henholdsvis 50 og 10 millioner kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no og på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020 (Revidert nasjonalbudsjett)
 • Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 vedtatt 9. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: 9. juni til 31. desember 2020.
 • Tiltak vedtatt: Innst. 360 S (2019-2020). Vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Tiltakspakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. 

Se omtale på revisorforeningen.no

Se omtale på regjeringen.no

Se nærmere informasjon om ordningene, herunder hvordan søke på innovasjonnorge.no 

 • Forslag fremmet: 27.mars 2020, Prop 67 S (2019-2020) pkt 2.9.
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. S (2019-2020)
 • Virkningstidspunkt: Straks

Enklere tilgang til lån og garantier fra Innovasjon Norge

Tiltaket omfatter Innovasjon Norges samlede rammer på 7 mrd. kroner og inneholder bl.a. lavere rente på lån fra IN, avdragsutsettelse, forenklet søknadsprosess, større bidrag til finansiering enn normalt og levere krav til sikkerhet.

Se omtale på revisorforeningen.no

19. april 2020 lyste Forskningsrådet ut en mulighet til å søke om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Økt utlånsramme for bankene – lettelser i kravet til motsyklisk kapitalbuffer

Det motsykliske kapitalbufferkravet for banker satt ned fra 2,5 til 1 prosent fra 13. mars. Norges Bank åpnet for at bankene får ubegrenset tilgang på lån med ekstra lang løpetid. Regjeringen.no

Finansdepartementet har besluttet å holde bufferkravet uendret på 1 prosent ut året. Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021.  

 • Forslag lansert: 13. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring vedtatt 13. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 13. mars

 

Utløpte ordninger

Tilskudd for å sikre planting av skogplanter. Frist 30.04.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020. Ordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket av virusutbruddet gjennom å sikre arbeidskraft til plantearbeidet. Søknadsfristen utløp 30. april 2020.

 • Tiltak lansert: Forskrift fastsatt 16. april 2020
 • Ikrafttredelse: straks t.o.m. 31. desember 2020