Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

Er du styremedlem, CEO, CFO, eller sitter i ledelsen av et større selskap? Da blir det mange nye krav å forholde seg til i 2024. Vi inviterer derfor til 2-dagers akademi om styrets ansvar for bærekraftsrapportering 23.-24. mai på Voksenåsen Hotell i Oslo.

Idar Kreutzer 1200 web.jpg

Fra 2024 må alle selskaper over en viss størrelse rapportere på alt fra klimagassutslipp og energibruk til sosialt ansvar og virksomhetsstyring. Det gjelder ikke bare for egen virksomhet, men for hele verdikjeden. De omfattende kravene til rapportering betyr også et stort nytt ansvar for styrene og ledere i norsk næringsliv. 

Dette sitter du igjen med

Formålet med Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering er å gi styremedlemmer overordnet oversikt over rapporteringskravene et styre i særskilt grad må være klar over, hva er styrets konkrete oppgaver, og hva som er revisjonsutvalgets rolle.  Fokus vil være på styrets ansvar og revisjonsutvalgets rolle.

Hovedtemaene vil blant annet være hvilke konsekvenser dette har for strategi og strategi oppfølging, hvordan det kan påvirke prioritering av tid i styremøter, fordeling av roller og ansvar, risiko og risikooppfølging samt mulige konsekvenser for styret og revisjonskomiteen ved feil i rapporteringen. Akademiet går over to dager hvor dialog og diskusjoner vil bli vektlagt.

Det er kun 50 plasser, så vi anbefaler å være tidlig ute med påmelding. 

Program 23. og 24. mai

Akademiet er rettet mot styrets og Revisjonsutvalgets ansvar for bærekraftsrapportering, og vil derfor bli særskilt omtalt under hvert tema. Det vil bli lagt vekt på utveksling av erfaring og bruk av eksempler i kursprogrammet. Det er også lagt opp til paneldiskusjon og dialog med deltakerne.

Torsdag 23. mai, kl. 10.00–18.00

 • Velkommen!

  Revisorforeningen ønsker velkommen og introduserer programmet.

 • Nye krav til bærekraftsrapportering

  Med EUs nye bærekraftdirektiv (CSRD) øker rapporteringskravet for mange store norske virksomheter. Rapportert informasjon skal være sammenlignbar, pålitelig og transparent. De nye kravene krever at virksomheter får på plass en effektiv og robust rigg for å følge opp og rapportere på arbeidet med bærekraft. I CSRD tillegges styret en større rolle og ansvar spesielt fordi all bærekraftinformasjon skal publiseres som en del av styrets årsberetning og attesteres av revisor. Hva kreves konkret av virksomheter for å kunne rapportere på de nye kravene? Hvordan bør styret involvere seg i arbeidet? 

 • Dobbelt vesentlighet

  Et godt styre identifiserer risiko, muligheter og påvirkninger som virksomheten står overfor. En vesentlighetsanalyse tar utgangspunkt i virksomheten, verdikjeden og interessene rundt, og identifiserer hvilke områder innenfor bærekraft som er vesentlige for din virksomhet. Hvordan gjennomføre en god vesentlighetsanalyse og ivareta det doble perspektivet? 

 • Klimaregnskap og klimarisiko – rapportering og finansielle konsekvenser

  De fleste selskaper vil måtte rapportere på sin klimapåvirkning (både i egen drift og i verdikjeden), reduksjonsmål og tiltak for å nå disse målene. I tillegg skal man redegjøre for risiko og muligheter forbundet med de fysiske klimaendringene og endringer i samfunnet forårsaket av det grønne skiftet. Hvordan gjøres slike analyser og vurderinger? Og hvordan kan selskaper bruke denne informasjonen til å forberede seg på fremtidens forretningsmodeller? 

 • Styrets ansvar, internkontroll og prosesser

  Hva skal rapporteres? Hvordan ivareta bærekraft i strategiske prosesser? Hvordan sikre at selskapet opptrer og styres i henhold til kravene? Hvilken kompetanse og sammensetning bør styret ha? Hvordan kan styret utfordre administrasjonen? 

 • Debatt og diskusjon

  Dagen avsluttes med debatt med eksterne deltakere (vil gjøres kjent når endelig deltakelse er klar) 

  Hvilken verdi vil rapportering på bærekraft ha i årene fremover? Dette med hensyn til hvordan rapportering kan drive selskapsverdier (fra et investorperspektiv), hvordan det kan gi økt økt nytte til samfunnet og skape konkurransefortrinn mot andre (som ikke har bærekraft på agendaen). Men gir det egentlig et konkurransefortrinn eller vil det være en grunnleggende nødvendighet for å i det hele tatt opprettholde konkurransekraft? I denne paneldiskusjonen får du møte representanter med lang erfaring fra norsk næringsliv som vil dele sine tanker og syn på temaet. Vi skal også få høre mer om hvordan bærekraft vil påvirke arbeidet til ledelsen og styrene fremover – gjennom f.eks behov å integrere bærekraft i virksomhetenes strategier som igjen vil påvirke retningen fremover.

  Panelfasilitator
  Terje Eggum Adolfsen (BDO AS)

  Paneldeltakere
  Idar Kreutzer (Adm.dir NHO)
  Erik Mamelund (Næringsdepartementet - Eierskapsavdelingen)
  Heidi Finskas (Vice president corporate responsibility hos KLP)
  Lars Erik Lund (Konserndirektør, strategi og bærekraft hos Veidekke ASA)

Fredag 24. mai, kl. 09.00–16.00

 • Taksonomien – hva er det?

  Taksonomien er et verktøy som skal gjøre det enklere for aktørene i finansmarkedene å vurdere om investeringer er i tråd med langsiktige europeiske klima- og miljømål, samt gi selskaper bedre mulighet til omstilling. Hva er de sentrale temaene i taksonomien? Hvilke strategiske og finansielle konsekvenser vil den kunne medføre? 

 • Perspektiver fra attestasjon 

 • Dilemmaer som kan oppstå i styrerom

  Bærekraft som begrep innebærer en rekke iboende dilemmaer. Definisjonen på bærekraft er i seg selv et stort dilemma; Hvordan kan vi sikre en utvikling som møter dagens behov uten å gå på bekostning av kommende generasjoners mulighet til å møte sine behov? Bærekraft påtvinger dermed virksomheter et utvidet perspektiv utover egen nytteverdi. Dette innebærer dilemmaer knyttet til valg av tidsperspektiv, investeringer, teknologi, menneskelige ressurser og samfunnsengasjement. Hvordan skal styret bevisstgjøres og anerkjenne dilemmaene de står overfor, for dernest å forholde seg til disse i beslutningstaking. I denne delen av programmet vil vi presentere og drøfte relevante eksempler på dilemmaer som belyser reelle situasjoner styrer vil kunne stå overfor fremover.

 • Debatt og diskusjon – styrets ansvar!

  Dagen avsluttes med debatt med eksterne deltakere.

 

Praktisk informasjon

Tid og sted
Torsdag 23. mai kl. 10:00–18:00 og fredag 24. mai kl. 09:00–16:00
Voksenåsen Hotell, Ullveien 4, 0791 Oslo

Pris
Kr 20 000, inkl. deltakelse på seminaret og lunsj begge dager.
Early-bird pris kr 15 000 ved påmelding innen 29. februar.

Overnatting og middag

 • Kr 1 595 inkl. mva. i standard rom for 1 person inkl. frokost
 • Pris for 3-retters middag, kr 615 eks. mva.

Påmelding og fakturering

 • Ved påmelding bookes det automatisk middag og overnatting.
 • Middag faktureres sammen med kursavgiften fra Revisorforeningen.
 • Rom betales av hver enkelt deltaker ved utsjekk.
 • Påmelding er bindende, avbestillingsregler se nedenfor.
Påmelding er nå lukket

 

Om Akademiet

Akademiet er et samarbeid mellom Revisorforeningen og de fem største revisjonshusene i Norge: BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Disse revisjons- og rådgivningshusene innehar de klart beste kompetansemiljøene innenfor bærekraftsrapportering i Norge og er vant med å jobbe tett opp mot selskapenes styrer og ledelse. De vil stille med sine beste ressurser i kombinasjon med eksempler og praktiske erfaringer fra næringslivet. Revisorforeningen vil være vertskap og fasilitator.

 • Karianne Øverland, Deloitte, Senior Manager

  Karianne Øverland er Senior Manager i Deloitte. Hun bistår store og mellomstore selskaper med blant annet dobbel vesentlighetsanalyser og bærekraftsrapportering.
  Karianne har tidligere være leder for bærekraft i industrien. Hun søker alltid å finne praktiske og pragmatiske tilnærminger til doble vesentlighetsanalyser som oppfyller de regulatoriske kravene samtidig som de skaper verdifulle diskusjoner og innsikt for styret, ledelsen og selskapet forøvrig.

 • Guro Magnetun Heimvik, Deloitte, Partner

  Guro er partner i Deloitte og har 15 års erfaring fra revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper. Hun er leder for klima- og bærekraftstjenester i Audit & Assurance Norge og Nordisk ESG Assurance leder. Guro jobber til daglig med å rådgi selskaper innenfor bærekraftsagendaen, herunder ESG governance, rapportering og attestasjon av bærekraftsinformasjon. 

 • Anders Magnus Løken, Deloitte, Partner

  Anders Magnus er leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft og rådgir flere av Norges største virksomheter på forbedring av bærekraftsarbeidet og tilpasning til nye krav og regelverk. I tillegg til innføring av nye rapoortingskrav (CSRD) og dobbel vesentlighetsanalyse har han ledet arbeid med natur og naturrisiko og innføring av nye krav og rammeverk på området, som TNFD og LEAP-metodikken, og rapporteringskrav i ESRS. Han har erfaring fra dekarboniseringsveikart (net zero) og bruk av vitenskapsbaserte mål (SBT) og vekt på utslipp i verdikjeden (Scope 3), og klimarisiko og bruk av scenarioer. 

 • Kjetil Rimstad, EY, Partner

  Kjetil Rimstad er partner i EY og er ansvarlig for revisjonstjenester til finansbransjen i Norden. Han har betydelig erfaring som revisor og forhold knyttet til informasjonsbehov fra brukere av finansielle rapporter. Han jobber nå med revisjon av en rekke større virksomheter som arbeider med grensesnittet mellom bærekraft og finansregnskapet. 

 • Nina Rafen, EY, Partner

  Nina Rafen er partner i EY og er ansvarlig for EY’s tjenester innen bærekraftsrapportering og -attestasjon. Hun har betydelig erfaring som revisor og rådgiver til store foretak. Hun jobber nå primært med grensesnittet mellom bærekraft, kapitalmarkeder og internkontroll. 

 • Carl Christian Christensen, KPMG, Executive director, Head of KPMG ESG Advisory & Assurance

  Carl Christian leder ESG avdelingen i KPMG. Carl Christian har 15 års erfaring fra lederstillinger innen endringsledelsesprosesser i mellomstore norske og nordiske selskaper. Han har i tillegg 8 års erfaring som konsulent i KPMG og Accenture, og er programleder for styreprogrammet på NHH.Han er utdannet ved Universitet i Bergen (Candidate magister), Norges Handelshøyskole (Master of Science) og NTNU (Master of Technology Managment). Han har er også autorisert styremedlem og har gjennomført Masterclass for Boards ved CBS. 

 • Kia Luise Klavenes, KPMG, Executive director, Head of Strategy and Transformation, ESG Advisory & Assurance

  Kia er fagansvarlig for ESG i KPMG og er KPMGs fremste ekspert med 16 års erfaring som strategisk rådgiver og ekspert på utvikling og implementering av bærekraftige forretningsstrategier. Hun leder KPMGs arbeid på CSRD og dobbel vesentlighetsanalyse. Kia har arbeidet med store, ledende aktører i offentlig og privat sektor i Norden. Deriblant Orkla, Grieg, Bertel O. Steen, Telenor, Canica, Eidsiva, Norske Tog. Hun representerer KPMG i Norden og sitter i EMA team for strategi.

 • Stian Tørrestad, KPMG, Partner og Statsautorisert revisor KPMG Audit

  Stian har over 15 års erfaring som revisor av større norske og internasjonal foretak, inkludert noen av Norges største børsnoterte foretak. Stian har jobbet med ESG attestasjon siden 2013 og er i tillegg ansvarlig for kvalitetssikring av flere av våre nåværende attestasjonsoppdrag 

 • Martin Alexandersen, PwC, Partner

  I am a Partner in PwC Oslo’s shipping and global clients group and have more than 19 years experience being an auditor in PwC. He works predominantly with national and international listed shipping and renewables companies (Oslo and NYSE) and is the leader of PwC’s shipping and global clients group in Oslo. In addition, Martin leads Børsforum, our quarterly webinar providing updates on hot topics for audit committees, boards and management in listed companies. 

 • Rasmus Evensen, PwC, Senior Manager

  Rasmus is a senior manager in PwC’s corporate reporting services group. In addition to IFRS, he specialises in EU-taxonomy and sustainability reporting, and has co-authored a legal commentary edition to the taxonomy regulation. Rasmus is part of PwC’s global expert group on the EU taxonomy and he supports several of Norway’s largest listed companies in their taxonomy reporting. 

 • Inki R Brown, PwC, Director

  Inki has 15 years of experience within sustainability consulting and is a part of the PwC Bergen sustainability team. She has worked with a wide range of companies and industries, from strategy to operationalization. As an expert in climate accounting and strategy, she is a part of PwC Norway’s CSRD expert team, and is our representative in the global GHG Protocol group. She is known for making hard concepts easy to understand, and she is frequently asked to be a guest lecturer or presenter within sustainability topics, in particular sustainability reporting.

 • Per Arvid Gimre, PwC, Partner

  Per Arvid is a state authorized public accountant and has 18 years experience with auditing and advisory from PwC. Per Arvid is head of the Sustainability team in Stavanger and is the signing partner for attestation of several large clients on their sustainability reports and climate accounts in Norway. Per Arvid also lectures on sustainability reporting at the University of Stavanger.


Kontakt oss

 • Spørsmål om påmelding og overnatting, kontakt Rønnaug Eike, e-post [email protected]
 • Faglige spørsmål om Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering, kontakt Knut Arne Askvig, e-post [email protected]
Endrings- og avmeldingsregler Akademiet

Avmeldingsfrist er 1. april 2024.

 • Sykdom og fravær: Hvis du ikke kan møte til kurset på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du ta kontakt med [email protected] så snart som mulig.

 • Vil du melde deg av Akademiet? Hvis du melder deg av innen avmeldingsfristen, får du refundert kursavgiften. Melder du deg av etter avmeldingsfristen, får du ikke refundert kursavgiften. 

 • Fakturaspørsmål rettes til [email protected] 

 • Se også: Kjøpsvilkår kurs