1B Oppbevaring av regnskapsmateriale

Revisjon og annen kontroll av regnskapet fordrer at den som skal kontrolleres oppbevarer regnskapsmateriale som er reelt, fullstendig og nøyaktig. Bokføringsregelverket stiller derfor omfattende krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, som både foretakene selv og kontrollørene må være godt kjent med.

Mål med kurset

Deltakerne skal få god oversikt over oppbevaringskravene i bokføringsregelverket.

Målgruppe

Revisorer og andre som utfører kontroll av regnskaper, interne og eksterne regnskapsførere som skal sørge for etterlevelse av oppbevaringsreglene, samt systemleverandører og rådgivere som gir føringer for hvordan foretak oppbevarer regnskapsmaterialet.

Kursinnhold

 • Innledning og avgrensning
 • Formålet med oppbevaringsreglene
 • Oppbevaringsplikt – omfang
 • Oppbevaringstid
 • Oppbevaringssted
 • Oppbevaringsmåte – medium og formater
 • Sikring av regnskapsmateriale
 • Kort om elektronisk tilgjengelighet og SAF-T Regnskap
 • Ansvar for etterlevelse av oppbevaringsreglene
 • Konsekvenser ved brudd på oppbevaringsreglene
 • Oppsummering og avslutning

Kursform

Fysisk forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Director, fagavd. i BDO, og leder av Bokføringsstandardstyret
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)