1D Verdsettelse og revisors oppfølging

Revisor blir forelagt verdsettelser i ulike sammenhenger, enten det er som del av revisjonen eller ved attestasjonsoppdrag. Kurset tar for seg grunnleggende verdsettelsesmetoder og revisors oppfølging av verdsettelser som del av revisjonen.

Mål med kurset:  

Målet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap i de vanlige verdsettelsesmetodene; kontantstrømstilnærming og multipler, og hvilke forutsetninger som normalt påvirker verdsettelser mest. Videre vil kurset fokusere på hva revisor må kontrollere og dokumentere når de blir forelagt en verdsettelse som del av revisjonen (bl. a modell og forutsetninger), samt oppfølging ved involvering av spesialister.   

Målgruppe:  

For alle som trenger kunnskap om vanlige verdsettelsesmetoder, og revisjon av verdsettelser. 

Kursinnhold: 

Kurset vil ta for seg revisjon av nedskrivningsvurderinger og krav til dette iht. NGAAP og IFRS. Videre vil kurset omhandle revisjon av estimatet og verifisering av forutsetninger brukt i verdsettelsesmodellene, samt dokumentasjon av dette. I kurset vil vi videre se på samspillet mellom revisjonsteam og spesialister, og krav til dokumentasjon ved bruk av både intern og ekstern spesialist.  

Forståelse for verdsettelsesmodellen er avgjørende for å kunne revidere nedskrivningsvurderinger. Derfor vil kurset gjennomgå de to vanligste verdsettelsesmetodene; kontantstrømstilnærming og multipler. For kontantstrømstilnærmingen vil denne gjennomgås for å gi kursdeltageren innsikt i finansteknisk oppbygging, sammenheng mellom selskapsverdi og egenkapitalverdi, samt oppbygging av avkastningskrav. Videre vil kurset fokusere på hva vi normalt ser som de forutsetningene som påvirker verdi mest, samt hvordan disse kan vurderes for rimelighet. Kurset vil også belyse multippelverdsettelser med fokus på å forklare hva dette innebærer, ulike relevante multipler samt styrker og svakheter ved slike analyser. 

Kursform: 

Forelesning med mulighet til å stille spørsmål. 

Les mer

Foredragsholdere

Tom Husebø

Partner
Deloitte

Hanne Svedal Nilssen

Manager
Deloitte

Camilla Clausen Krøvel

Director
Deloitte