3C MVA-kompensasjon

Grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av registrert eller statsautoriser revisor eller kommunerevisor. Riksrevisjonen har konkludert med at revisors attestasjon og kontroll av kompensasjonskravene ikke sikrer riktig utbetaling av kompensasjon og ikke avlaster skatteetatens kontrollbehov. Kurset gjennomgår kravene til revisor kontroll og attestasjon av grunnlaget for kompensasjonskravet. Under revisors kontroll, vil det ofte oppstå spørsmål om hvorvidt kompensasjonskravet er foreldet. Kurset vil derfor også inneholde en gjennomgang av relevante spørsmål knyttet til foreldelse av kompensasjonskrav. Skattetatens praktisering av merverdiavgiftskompensasjonsregelverket for helse- og sosialboliger har lenge vært omstridt. I kurset gjennomgås reglene for kompensasjonsrett, herunder dokumentasjonskravet, for slike boliger.

Mål med kurset

Kursets målsetting er å gjennomgå reglene for attestasjon av kompensasjonskrav, herunder foreldelsesspørsmål, slik at revisor har en bedre forståelse for hva som ligger i ansvaret for kontrollere og attestere kompensasjonskravet. Gjennomgangen av reglene for kompensasjonsrett for rus- og psykiatriboliger vil også gjøre revisor bedre i stand til å vurdere hvorvidt kompensasjonskravet for slike boliger er berettiget.  

Målgruppe

Revisorer som kontrollerer og attesterer kompensasjonskrav.

Kursinnhold

 • MVA-kompensasjon; attestasjon og foreldelse
  • Overordnet om problemstillingen 
  • Kravene til revisors attestasjon
  • Foreldelse av kompensasjonskrav
 • MVA-kompensasjon; helse- og sosialboliger
  • Overordnet om problemstillingen 
  • Hva er en bolig med helseformål eller sosialt formål som gir rett til kompensasjon?
  • Vilkår 1: Boligene må være særskilt tilrettelagte
  • Vilkår 2: Boligen må faktisk benyttes til helseformål eller sosiale formål
  • Flyktningeboliger- og asylboliger 
  • Utleie av boliger til vanskeligstilte 
  • Rus- og psykiatriboliger
  • Dokumentasjonskrav

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet til å stille forelesere spørsmål.  

Les mer

Foredragsholdere

Anders Mauritzen Midbøe

Advokat
PwC

Oddgeir Wiig

Advokat
PwC