Instruks for valgkomiteen i Revisorforeningen

Publisert:
 1. Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge bestemmelsene i vedtektene § 6:

  § 6 Valgkomité
   
  Valgkomiteen består av seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Leder og nestleder velges for ett år ved særskilt valg i generalforsamlingen blant de valgte medlemmene.

  Medlemmene trer ut etter utløpet av funksjonstiden, og kan ikke gjenvelges før ett år etter uttreden. 

  Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til alle valg på ordinær generalforsamling og om honorarer. Hvis antall innstilte kandidater til et valg tilsvarer antall mandater, og rekkefølgen for kandidatenes tiltredelse av verv har betydning, skal komiteen fortrinnsvis innstille på en bestemt rekkefølge. 

  Komiteens innstillinger er veiledende, og foreningens medlemmer kan fremsette alternative forslag under generalforsamlingen.

 2. Valgkomiteen bør starte arbeidet med å finne kandidater i god tid før ordinær generalforsamling. Valgkomiteen bør i den forbindelse sørge for å ha kontakt med medlemmer i store og mindre revisjonsforetak i ulike deler av landet for å få et godt tilfang av aktuelle kandidater.

 3. Valgkomiteen bør ha samtaler med kandidater som det er aktuelt å innstille til verv for blant annet å vurdere motivasjon og egnethet for vervene.

 4. Innstilling på styremedlemmer. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til at sammensetningen av styret skal være representativ, jf. vedtektene § 4-2 fjerde ledd. Følgende retningslinjer gjelder: 

  a. Jevn fordeling mellom kvinner og menn: I utgangspunktet skal det blant styremedlemmene være minst 40 prosent av hvert kjønn. 

  b. Distriktsmessig representasjon: Det skal sikres en rimelig distriktsmessig representasjon. 

  c. Unge revisorer i styret: Det skal sikres at det er tre styremedlemmer som ikke hadde fylt 35 år da den enkelte av dem ble oppnevnt første gang. De styremedlemmene som oppnevnes til denne kvoten av unge revisorer kan maksimalt sitte i fire år, dvs. at de ikke kan gjenoppnevnes mer enn én gang. 

  d. Representasjon fra store og små revisjonsforetak: Det skal være en balansert representasjon i styret fra store og små revisjonsforetak. De fem største revisjonsselskapene kan utpeke ett styremedlem hver, som fortrinnsvis skal være en fra toppledelsen i selskapet. Styrelederen og nestlederen velges blant disse. Minst én av de tre unge styremedlemmene skal være fra ett av de fem største revisjonsselskapene og minst én fra et mindre revisjonsforetak.

 5. Innstilling på medlemmer til valgkomitéen. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til at sammensetningen av komitéen skal være representativ for bransjen. Det skal sikres at det er minst ett medlem i valgkomitéen som ikke hadde fylt 35 år da han eller hun ble oppnevnt første gang.

 6. Valgkomiteens innstilling sendes foreningen senest tre uker før ordinær generalforsamling. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

Vedtatt av Generalforsamlingen 2. juni 2022