Eksamensinstruks praktisk eksamen for revisor

Eksamensinstruks for å oppnå rett til å praktisere som statsautorisert revisor.

Eksamensinstruks med kommentarer. Fastsatt av Eksamensutvalget 27. juni 2022.

Kapittel 1 Adgang til praktisk eksamen

1-1 Adgang til praktisk eksamen for revisorer

For å avlegge eksamen må utdanning etter revisorloven § 3-2 og minst to år av den praktiske opplæringen være gjennomført.

Kommentar:
Eksamen kan først avlegges etter at hele utdanningen er fullført og minst 2 års relevant praksis er gjennomført, jf. revisorloven § 3-2 og § 3-3 og revisorforskriften § 1-1. Kravet for å gå opp til eksamen omfatter ikke karakterkrav (C eller bedre), jf. forskriften § 1-1.

Personer som har fullført utdanning som nevnt i revisorloven av 1999 § 3-2 første ledd (dvs. utdanningskravet for registrerte revisorer), kan inntil 31. desember 2025 avlegge praktisk eksamen dersom praksiskravet er oppfylt. Se revisorforskriften § 1-5.

Praktisk opplæring skal være gjennomført i et revisjonsforetak, eller etter unntaksregelen som følger av revisorloven § 3-3 andre ledd, jf. revisorforskriften § 1-2. Praksiskravet beregnes i varighet og omfang som minst 24 måneder og minst 3200 timer, men ikke slik at kravet til variasjon utgjør minst seks bransjer som ved godkjenning, jfr. forskriftens § 1-3.

Kapittel 2 Gjennomføring, opptak, frister og eksamensavgift

2-1 Gjennomføring av eksamen

Praktisk eksamen skal minst avholdes én gang per år.

2-2 Eksamensavgift

Kostnadene til gjennomføring av praktisk eksamen, herunder til eksamensutvalget, produksjon av eksamen, administrasjon og gjennomføring av eksamen, sensur og klagebehandling dekkes inn ved eksamensavgift.

Kandidater som har meldt seg til eksamen uten å være kvalifisert og derfor ikke gis adgang til eksamenen, har ikke krav på å få tilbakebetalt eksamensavgiften.

Kommentar: 
Ordningen med gjennomføring av praktisk eksamen er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at de samlede kostnader dekkes inn gjennom eksamensavgiften. Dette gjelder også kostnader til eksamensutvalget, herunder dekning av honorar til eksamensutvalgets medlemmer.

Grunnen til at eksamensavgiften ikke refunderes for kandidater som ikke er kvalifiserte, er at arbeidet med å avklare slike påmeldinger bør belastes den aktuelle kandidaten.

2-3 Kunngjøring av dato for eksamen, søknadsfrister, m.m.

Institusjonen som avholder eksamen kunngjør dato for eksamen, søknadsfrist, eksamensavgift og eventuelle andre nødvendige opplysninger på hensiktsmessig måte senest 3 måneder før eksamensdato.

2-4 Søknad om opptak

Søknad om opptak til eksamen skal sendes institusjonen som arrangerer eksamenen. Ved søknad må kandidaten bekrefte at vilkårene for å gå opp til eksamen er til stede, samt vedlegge dokumentasjon på utdanning og av praksis.

Institusjonen som arrangerer eksamen, skal prøve om vilkårene for å avlegge eksamen er oppfylt.

Søknad om opptak må sendes senest 2 måneder før dato for eksamen. Dispensasjon fra krav om oppmelding innen fastsatte frister kan gis av institusjonen i særlige tilfeller.

Kommentar: 
At kandidaten ikke har vært kjent med fristen for oppmelding til eksamen, anses ikke som et særlig tilfelle.

2-5 Avmelding fra eksamen

Kandidat som er oppmeldt til eksamen, har anledning til å trekke seg og få refundert halvparten av eksamensavgiften. Melding om at kandidaten trekker seg fra eksamenen må gjøres senest 30 dager før eksamensdatoen.

Ikke gjennomført påmeldt eksamen behandles som ikke bestått.

Skyldes dette sykdom, kan eksamensavgiften kreves tilbakebetalt hvis dokumentasjon oversendes innen 14 dager etter eksamensdagen.

2-6 Gjennomføring av den praktiske eksamen

Eksamensoppgaven skal være tilgjengelig for kandidaten kl. 09.00 eksamensdagen. Besvarelsen skal leveres elektronisk innen kl. 14.00 samme dag.

Kommentar: 
Prøvens arbeidsmengde er normert til 4 timer, mens det er avsatt 1 time til inn- og utlogging mv. Dersom det skulle oppstå generelle tekniske problemer under prøven kan institusjonen vurdere behov for forlengelse av tilgjengeligheten.

Kapittel 3 Eksamenens innhold, karakterkrav og hjelpemidler

3-1 Innholdet i praktisk eksamen for revisorer

Praktisk eksamen skal være standardisert i form av gjennomføring av et revisjonsoppdrag eller deler av et revisjonsoppdrag.

Den praktiske eksamenen for revisorer skal gi grunnlag for å vurdere om vedkommende er egnet til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon.

Kommentar: 
Eksamenen skal teste om kandidaten kjenner de relevante bestemmelser og reguleringer, og kan anvende disse i ulike praktiske situasjoner. Forhold som ikke er dekket i profesjonseksamen ved utdanningsinstitusjonene kan inkluderes i eksamen. Kandidaten skal i størst mulig utstrekning vise til relevante lover, forskrifter og aktuelle rundskriv, standarder, uttalelser og lignende, samtidig som det forventes at spørsmålene besvares med korte redegjørelser.

3-2 Karakterkrav

Det gis karakterene "bestått" eller "ikke bestått".

Karakteren "bestått" oppnås om presentasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskrav som er nødvendig for at vedkommende er egnet til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon.

Kommentar: 
Innholdet i og kravene til praktisk eksamen må sees i sammenheng med at kandidatene allerede har gjennomført master i regnskap og revisjon og har minst to års variert praksis i revisjon. Det gis derfor "bestått" til besvarelser som bedømmes i karakterområdet A-D.

3-3 Assistanse og hjelpemidler

Kandidaten skal utføre eksamenen selvstendig og kan benytte skrevne og tekniske hjelpemidler under arbeidet.

Ved innlevering av besvarelsen må kandidaten bekrefte at eksamen er gjennomført selvstendig.

Kommentar: 
Praktisk eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen. Dette innebærer mulighet for å benytte hjelpemidler av forskjellig art. Eksamenen skal prøve kandidatens evne til å anvende sin kunnskap i praksis. Forutsetningen om hjemmeeksamen innebærer at kandidaten skal jobbe selvstendig med oppgaven.

3-4 Utarbeidelse og godkjenning av eksamensoppgave og sensorveiledning

Eksamensutvalget sender godkjent eksamensoppgave og sensorveiledning til institusjonen som arrangerer eksamen i god tid før eksamensdagen.

Kapittel 4 Sensur, gjennomføring av sensur og sensurfrister

4-1 Gjennomføring av sensur og sensurfrist

Institusjonen som arrangerer eksamenen oversender eksamensoppgaven, sensorveiledning og kandidatenes besvarelser til sensorene.

De oppnevnte sensorene fastsetter karakteren.

Sensorene sender resultatet av sensuren til institusjonen innen 3 uker etter eksamensdagen.

Kommentar: 
Ordinær sensur gjennomføres ved en eller flere sensorgrupper, hvor sensorgruppene består av en statsautorisert revisor med virke i universitets- eller høgskolesektoren eller institusjonen som avholder eksamen og en statsautorisert revisor som praktiserer som oppdragsansvarlig revisor.

Besvarelsene kan fordeles mellom sensorene i gruppen.

Ved tvil om bestått/ikke bestått, gjennomgås og diskuteres besvarelsen av begge sensorene i gruppen.

4-2 Kunngjøring av sensur

Institusjonen meddeler omgående kandidaten resultatet av sensuren etter at karakterene er fastsatt.

Institusjonen skal på samme tidspunkt offentliggjøre sensorveiledningen.

Kapittel 5 Klagebehandlingen

5-1 Begrunnelse for karakteren "ikke bestått"

Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettelsen når prestasjonen er bedømt til karakteren "ikke bestått".

Kommentar: 
Denne begrunnelsen påføres ved sensuren for kandidater som gis karakteren "ikke bestått".

5-2 Klage på karakterfastsettelsen

Kandidaten må klage på karakterfastsettelsen skriftlig innen 3 uker etter vedkommende er gjort kjent med karakterfastsettelsen og begrunnelsen for denne.

Klagen skal forelegges klagesensorene for ny sensur. Klagesensorene skal ha tilgang til samme informasjon som sensorene ved ordinær eksamen.

5-3 Gjennomføring av ny sensur

De oppnevnte klagesensorene fastsetter endelig karakter for kandidater som har klaget og informerer institusjonen om karakterene, senest innen 3 uker etter mottatt klage.

Klagesensorenes karakterfastsettelse er endelig og kan ikke påklages.

Kommentar: 
Det forutsettes at det skal være to klagesensorer og at disse sensorer i fellesskap fastsetter den endelige karakter. Sensorer fra en sensorgruppe kan være klagesensorer for besvarelser de ikke har deltatt i den opprinnelige sensuren av.

Kapittel 6 Eksamensbekreftelse og oversikt over beståtte kandidater

6-1 Utstedelse av eksamensbekreftelse

Institusjonen som avholder praktisk eksamen, utsteder bekreftelse til kandidaten som angir at eksamen er bestått. Institusjonen skal også sende en oversikt til Eksamensutvalget og Finanstilsynet over kandidater som har bestått eksamen straks etter at eventuell klagesensur er gjennomført, og senest 10 uker etter gjennomført eksamen.