Revisjon kan gi samfunnseffektiv kontroll med offentlig finansierte velferdstjenester

Revisorforeningen støtter Avkommersialiseringsutvalget forslag til definisjon, registrering og tilsyn med ideelle velferdsaktører. I vårt høringssvar tar vi opp hvordan revisjon kan bidra til samfunnseffektiv kontroll med aktørenes bruk av offentlige midler.

Publisert:

Offentlig finansierte velferdstjenester krever god kontroll

Offentlig velferdstjenester er fellesgoder hvor bruken av offentlige midler må følges opp og verifiseres for å sikre at midlene forvaltes og benyttes til det beste for fellesskapet. Statsautoriserte revisorer kan og er villige til å spille samfunnsnyttig og konstandseffektiv rolle i verifikasjon av offentlig finansierte velferdstjenester levert av ideelle velferdsaktører.

Revisorforeningen anser at det vil være mindre ressurskrevende å pålegge ideelle velferdsaktører som mottar offentlige midler, å gi nødvendige tilleggsopplysninger i årsregnskapet enn å ha egne rapporteringsløsninger. Da kan en også sikre god kontroll med riktigheten ved å pålegge velferdsaktørene revisjonsplikt, og ev. stille krav om at revisor skal uttale seg særskilt om bruken av midler i revisjonsberetningen. Hvis alternativet er at viktige opplysninger kun rapporteres i særløsningen utenfor årsregnskapet, og særrapporteringen ikke blir revidert av en revisor, så blir også kontrollen vesentlig dårligere.

Revisorforeningen støtter forslagene om definisjon, registrering og tilsyn

Revisorforeningen støtter utvalgets forslag om at det bør etableres en nasjonal tilsynsmyndighet som de ideelle aktørene må registrere seg hos og holde løpende orientert, noe tilsvarende dagens Stiftelsestilsyn. Det er en registreringsrett, men registrering skal være påkrevd i ordninger hvor kun ideelle velferdsaktører kan kvalifisere for midler til å yte skattefinansierte offentlige velferdstjenester.

Vi mener at det vil være en forenkling å kreve et tillegg til navnet som angir at det er en registrert ideell velferdsaktør, for eksempel at en stiftelse som er registrert som ideell velferdsaktør føyer «STI-IVA» til det registrerte navnet.

Revisorforeningen mener at utvalgets forslag til definisjon av ideelle velferdsaktører i NOU 2024:1 fremstår presis og tydelig.