Bærekraftsrapportering: Revisorforeningen støtter nye lovkrav

EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) innfører krav for store og noterte foretak om eksternt bekreftet bærekraftsrapportering etter europeiske rapporteringsstandarder. Nå skal direktivet gjennomføres i norsk rett. Revisorforeningen er postiv til forslaget i vårt høringssvar.

Publisert:

Rapportering er ikke et mål i seg selv, men et verktøy

Pålitelig bærekraftsrapportering er en forutsetning for å få mer bærekraftige investeringer, stimulere til at privat kapital bidrar til å finansiere omstillingen til et lavutslippssamfunn og for at ulike interessenter skal kunne ta velinformerte beslutninger og påvirke bedriftene i bærekraftig retning. De foreslåtte lovreglene vil etter Revisorforeningens vurdering gi betydelig bedre tilgang på pålitelig, relevant og sammenlignbar informasjon om vesentlige miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG) i store og noterte foretak.

I vårt høringssvar støtter Revisorforeningen derfor i hovedsak forslagene i NOU 2023: 15 om bærekraftsrapportering, selv om vi anerkjenner at de nye kravene vil innebære et stort løft for bedriftene som skal følge dem.

Uavhengig bekreftelse avgjørende for tilliten

Revisjonsbransjen har en særlig oppgave i å sikre tillit til bedriftenes bærekraftsinformasjon. Krav om uavhengig attestasjon er det viktigste grepet som nå tas for å sikre tillit til selskapenes bærekraftsinformasjon. Det gir trygghet for at informasjonen som gis er til å stole på, og reduserer risikoen for «grønnvasking».

Rapporteringsplikt må bygge på størrelse – ikke selskapsform

I forslaget fra Verdipapirlovutvalget som nå er på høring, er det flertall for å begrense rapporteringsplikten til aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt banker, kredittforetak og forsikringsforetak uavhengig av foretaksform. Forslaget innebærer at bl.a. samvirkeforetak, statsforetak, stiftelser, foreninger og helseforetak holdes utenfor. Det mener vi er svært uheldig. For eksempel er det innenfor dagligvarebransjen både store samvirkeforetak og store aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Bare aksjeselskapene og allmennaksjeselskapene vil få plikt til å utarbeide bærekraftsrapportering etter flertallets forslag. Flertallets forslag innebærer at om lag 400 store foretak holdes utenfor.

Revisorforeningen mener at det må være størrelsen på virksomheten og ikke selskapsformen, som skal være styrende for plikten til å rapportere. Vi støtter mindretallets forslag om rapporteringsplikt uavhengig av selskapsform.

Alternative tilbydere av attestasjonstjenester

Lovutvalget foreslår å åpne for at andre enn revisorer skal kunne attestere bærekraftsrapporteringen, slik det er adgang til etter EU-reglene. Revisjonsbransjen aksepterer konkurranse fra nye tilbydere, så lenge den skjer på like vilkår. Hvis det skal åpnes for alternative tilbydere av attestasjonstjenester, er likeverdig regulering og håndheving en forutsetning etter direktivet. Dette er viktig for å sikre samme tillit til bærekraftsrapporteringen uavhengig av hvem som attesterer den. Revisorforeningen tar i høringssvaret opp flere punkter hvor vi er usikre på om dette hensynet blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte med det foreliggende forslaget.

Viktig å holde samme tidsplan som i EU-landene

Det er viktig at reglene innføres samtidig i Norge som i EU-landene. En særnorsk forsinkelse vil være uheldig. Det er derfor betryggende at Finansdepartementet tydelig har signalisert at vi skal holde tidsplanen i direktivet.