Søknad om å få godkjenning som statsautorisert revisor

Når praktisk eksamen for revisor er bestått kan du søke Finanstilsynet om å få godkjenning som statsautorisert revisor dersom du oppfyller de øvrige vilkårene for godkjenning (utdanning, praksis og skikkethet).

Søknad-om-godkjenning-web-1100x520.jpg

Vilkårene er nærmere omtalt i Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.

Pass på å bruke Finanstilsynets standardskjema for bekreftelse av praksis fra revisjonsselskap:

Søknaden om å få godkjenning som statsautorisert revisor skal leveres i Altinn (KRT-1019). Vilkårene skal være oppfylt på søknadstidspunktet, og nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.

Det må påregnes at Finanstilsynet for tiden har lengre saksbehandlingstid enn de 30 dagene som er indikert på tilsynets nettsider. Finanstilsynet har satt inn ekstra ressurser for å redusere behandlingstiden.

I det følgende omtales tilleggskrav ved søknad om godkjenning som statsautorisert revisor sammenlignet med kravene for praktisk eksamen.

Karakterkravet for MRR-graden

Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av masterstudiet. Karakterkravet gjelder alle prøver som fremgår av karakterutskriften som en del av studiet, også masteroppgaven. Hvis karakterutskriften viser at en karakter er fastsatt på grunnlag av flere delprøver, er det den samlede karakteren som gjelder. Unntak fra karakterkravet gjelder hvis studiestedet ikke har benyttet bokstavkarakter som vurderingsuttrykk.

Ved søknad om godkjenning må den formelle utdanningen dokumenteres med fullstendig vitnemål inkl. karakterutskrift. Se punktene Krav til formell utdanning og dokumentasjon av formell utdanning i Finanstilsynets artikkel om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.


Søknad om godkjenning etter overgangsregelen 

Bachelor i regnskap og revisjon

Hvis du søker om godkjenning som statsautorisert revisor før 31. desember 2025, trenger du ikke mastergrad i regnskap og revisjon for å oppfylle kravet til formell utdanning, det er tilstrekkelig med bachelorgrad i regnskap og revisjon.

Du må har karakteren C eller bedre i eksamener som utgjør revisoreksamen etter rammeplan for det treårige revisjonsstudiet (15 studiepoeng revisjon, 15 studiepoeng årsregnskap (inkl. IFRS), 15 studiepoeng skatterett og 7,5 studiepoeng rettslære). Alle øvrige vilkår (oppdatert teoretisk kunnskap, praksis, praktisk eksamen og skikkethet) må også være oppfylt før 31. desember 2025.

Dersom det er mer enn fem år siden utløpet av kalenderåret du oppnådde bachelorgraden i regnskap og revisjon, forutsetter Finanstilsynet at du oppfylle krav til etterutdanning i revisorloven § 5-1 innen utgangen av året du får din godkjenning.


Har du spørsmål?

Kontakt oss (velg tema: Utdanning)