Søknad om revisorregisternummer – etterutdanningskravet ved avviklet foreldrepermisjon

Finanstilsynet har i svarbrev til Revisorforeningen opprettholdt sin forståelse. Avviklet foreldrepermisjon gir ikke rett til utvidet periode for å oppfylle etterutdanningskravet ved søknad om revisorregisternummer etter overgangsordningen.

Publisert:

Mange revisorer skal i disse dager søke Finanstilsynet om revisorregisternummer for å beholde tittelen statsautorisert revisor etter 31. desember 2023. Noen av dere har vært i foreldrepermisjon ut over seks måneder i etterutdanningsperioden 2020-2022 eller 2021-2023, men ellers gjennomført etterutdanning fortløpende. Revisorforeningen tok opp med Finanstilsynet at likestillingshensyn burde tillegges mer vekt i vurderingen av om unntaket ved avviklet foreldrepermisjon kommer til anvendelse.

Finanstilsynet opprettholdt dessverre sitt syn om at unntaket i revisorloven § 5-1 syvende ledd første punktum ikke gjelder ved søknad om revisorregisternummer etter overgangsbestemmelsen. Se nærmere begrunnelse i Finansdepartementets brev. Finansdepartementet har også vedlagt en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gitt etter tidligere likestillingslov knyttet til etterutdanningskravet og foreldrepermisjon i tidligere regnskapsførerlov.